Zaprasza­my na niesamow­itą wycieczkę po his­to­rycznym cen­trum Wrocław­ia! Niesamowi­ta inwest­y­c­ja, której zdję­cia pojaw­iły się już na naszym pro­filu jest dziełem współpra­cy Inwest­o­ra, firmy i2 Devel­op­ment S.A., biu­ra pro­jek­towego Chami­elec Architek­ci oraz Gen­er­al­nego Wykon­aw­cy KPB Sp. z o.o. Zależało nam na pokaza­niu nie tylko zre­al­i­zowanego placu zabaw, ale także na całoś­ciowym zobra­zowa­niu pow­iąza­nia inwest­y­cji z tkanką miejską, jej wpisa­niu się w układ urban­isty­czny, także w odniesie­niu do przepły­wa­jącej obok Odry i Fosy Miejskiej

Czy wiecie, iż już w I połowie XIV wieku pow­stały tu mury obronne, następ­nie zamek ? Orga­ni­zowano tu turnieje ryc­er­skie  i wyś­ci­gi konne! W XV wieku rozpoczę­to budowę spich­lerza miejskiego, który przez następ­ne dwa stule­cia pow­ięk­szano, aż wkrótce zaczął speł­ni­ać rolę Arse­nału Miejskiego. Dziś mieś­ci się tu Muzeum Arche­o­log­iczne Oddz. Muzeum Miejskiego Wrocław­ia W XVI wieku przys­tą­pi­ono do rozbu­dowy sys­te­mu forty­fikacji miejs­kich w sys­temie włoskim poprzez budowę bas­tionów. W północ­no-zachod­nim narożniku linii murów miejs­kich, na tyłach szpi­ta­la Wszys­t­kich Świę­tych pow­stał bas­tion kleszc­zowy, którego zadaniem była obrona murów aż po Bramę Mikoła­jską i zachod­niego odcin­ka nabrzeża Odry. Bas­tion był dziełem obron­nym o układzie noży­cowym (kleszc­zowym), o zde­cy­dowanie więk­szym kleszczu połud­niowym. Czoło zostało wysad­zone przez Fran­cuzów w 1807 roku , zachowało się w złym stanie tech­nicznym, w doskon­ałym stanie nato­mi­ast zachował się połud­niowy bark wraz z narożnikiem, obniżonym tarasem artyleryjskim i połącze­niem z kur­tyną forty­fikacji baste­jowych. Pozostałoś­ci bas­tionu zostały wyek­sponowane i zabez­piec­zone przez Inwest­o­ra. Tu z pewnoś­cią bije serce naszego mias­ta! Dzię­ki takim inwest­y­cjom pięknieje Wrocław i inne miejs­ca w Polsce