Park Sen­so­ryczny w miejs­cowoś­ci Ryduł­towy na Ślas­ki jest nową atrakcją wybu­dowana kosztem pon­ad 4 mil­ionów. Kon­cepc­ja par­ki zakładała połącze­nie  ale­jka­mi pię­ciu ogrodów, które dzi­ała­ją na pięć naszych zmysłów. Nasza fir­ma była dostaw­cą ławek parkowych, ławek w ksz­tał­cie kamienia, poidełek oraz zadaszeń. Poniżej przed­staw­iamy kil­ka zdjęć z realizacji: