Zalety ławek z tworzyw sztucznych

Zewnętrzne ław­ki z tworzyw sztucznych są coraz częś­ciej stosowane w przestrzeni pub­licznej, takiej jak par­ki, place zabaw, tere­ny rekrea­cyjne wokół placówek szkol­nych. Na załąc­zonym poniżej zdję­ciu przed­staw­iamy przykład zas­tosowa­nia ław­ki typu Cari­bou na plau zabaw (link do pro­duk­tu) Jest to pop­u­larne rozwiązanie ze wzglę­du na wiele zalet, takich jak trwałość, łat­wość w utrzy­ma­niu, odporność na warun­ki atmos­fer­yczne oraz este­ty­czny wygląd.

Przykład zas­tosowa­nia ław­ki Cari­bou na placu zabaw. Ławka nie posi­a­da ostrych krawędzi, dlat­ego speł­nia normy bez­pieczeńst­wa dla urządzeń zabawowych

Tworzy­wa sztuczne, takie jak polipropy­len czy poli­etylen, są bard­zo wytrzy­małe i odporne na dzi­ałanie czyn­ników atmos­fer­ycznych, takich jak deszcz, śnieg czy promieniowanie UV. Dlat­ego ław­ki z tworzyw sztucznych są trwałe i wyma­ga­ją min­i­mal­nego utrzy­ma­nia. Nie muszą być mal­owane ani impreg­nowane, co zmniejsza kosz­ty ich utrzymania.

Kole­jną zaletą ławek z tworzyw sztucznych jest ich este­ty­ka. Mogą mieć różne kolory i wzo­ry, co pozwala na dopa­sowanie ich do otoczenia i tworze­nie spójnego wyglą­du w przestrzeni pub­licznej. W porów­na­niu do ławek drew­ni­anych, ław­ki z tworzyw sztucznych są również bez­pieczniejsze, ponieważ nie mają ostrych krawędzi ani drza­zg, co zapo­b­ie­ga przy­pad­kowym skaleczeniom czy odpryskom.

Warto również zauważyć, że ław­ki z tworzyw sztucznych są eko­log­iczne, ponieważ są w pełni odnaw­ialne i moż­na je pod­dać recyk­lin­gowi po zakończe­niu ich użytkowa­nia. Dodatkowo część ławek wyko­nanych jest z plas­tiku pokon­sump­cyjnego np. ław­ki z serii Cari­bou. Dlat­ego, jeśli zależy nam na ekologii, ław­ki z tworzyw sztucznych są dobrym wyborem.

Pod­sumowu­jąc, zewnętrzne ław­ki z tworzyw sztucznych to prak­ty­czne i este­ty­czne rozwiązanie, które cieszy się coraz więk­szą pop­u­larnoś­cią w przestrzeni publicznej

Seria ławek Twig Air to świet­ny design, wyjątkowe kolory i długowieczność

Ław­ki z tworzyw sztucznych są bard­zo łatwe w kon­serwacji, ponieważ są odporne na warun­ki atmos­fer­yczne i nie wyma­ga­ją reg­u­larnego mal­owa­nia, impre­g­nacji czy stosowa­nia spec­jal­nych środ­ków czyszczą­cych. Niem­niej jed­nak, kon­serwac­ja ławek z tworzy­wa sztucznego powin­na być przeprowadzana reg­u­larnie, aby utrzy­mać ich este­tykę i funkcjonalność.

Oto kil­ka wskazówek doty­czą­cych kon­serwacji ławek z tworzyw sztucznych:

  1. Czyszcze­nie — Ław­ki z tworzyw sztucznych należy reg­u­larnie czyś­cić, aby usunąć kurz, liś­cie i inne zabrudzenia. Moż­na to zro­bić za pomocą miękkiej szc­zot­ki lub gąb­ki, wody i delikat­nego deter­gen­tu. W przy­pad­ku sil­niejszych zabrudzeń moż­na użyć parownicy.

  2. Ochrona przed promieniowaniem UV — Wysok­iej jakoś­ci ław­ki z tworzyw sztucznych są odporne na promieniowanie UV.

  3. Usuwanie zarysowań — Ław­ki z tworzyw sztucznych są odporne na zarysowa­nia, ale w przy­pad­ku wys­tąpi­enia drob­nych uszkodzeń moż­na je łat­wo usunąć za spec­jal­nych past do polerowa­nia tworzyw sztucznych.

  4. Kon­tro­la stanu — Reg­u­larnie należy sprawdzać stan ławek i kon­strukcji mocu­ją­cych, aby upewnić się, że są one w dobrym stanie i nie wyma­ga­ją naprawy lub wymi­any. W przy­pad­ku zauważe­nia jakichkol­wiek uszkodzeń lub luzów należy je naty­ch­mi­ast naprawić.

Pod­sumowu­jąc, kon­serwac­ja ławek z tworzy­wa sztucznego pole­ga przede wszys­tkim na reg­u­larnym czyszcze­niu. Kon­tro­la stanu ławek i ich kon­strukcji mocu­ją­cych jest również waż­na, aby zapewnić bez­pieczeńst­wo i trwałość konstrukcji.

Zobacz ławki w naszej ofercie