Siemens Street to nowe miejsce na mapie Pra­gi.  Budowa nowego kom­plek­su biurowego została nazwana na cześć niemieck­iego inżyniera i wynalaz­cy Ern­s­ta Wern­era von Siemen­sa (1816 — 1892), pio­niera indus­tri­al­iza­cji i elek­try­fikacji trans­portu, którego dzi­ałal­ność jest ściśle związana z roz­wo­jem prze­mysłu w Repub­lice Czeskiej od 1860 roku. Przestrze­nie wspólne kom­plek­su biurowego wzdłuż prze­b­ie­ga­jącej w pobliżu uli­cy zostały wyposażone w pro­duk­ty Streetpark.

Zain­stalowane meble miejskie: ław­ki VELA, siedziska VELA, sto­ja­ki rowerowe VELONE, sto­lik sza­chowy MAT, kosze na śmieci RAILA