O nas

Arch­goods czyli dobra architek­tu­ra.  Już od pon­ad 15 lat jesteśmy dys­try­b­u­torem ele­men­tów małej architek­tu­ry oraz placów zabaw czołowych europe­js­kich pro­du­cen­tów.
Wspól­nie z naszy­mi part­nera­mi opra­cowu­je­my i  dostar­cza­my rozwiąza­nia, których celem jest stworze­nie bez­piecznych oraz atrak­cyjnych miejsc spotkań i rekreacji w duchu zrównoważonego roz­wo­ju, na tere­nie miast oraz mniejszych miejscowości.

Jesteśmy przeko­nani, że jakość przestrzeni w której żyje­my ma bard­zo duże znacze­nie dla świadomego szczęś­cia i naszego samopoczu­cia. Atrak­cyjne, zachę­ca­jące do spotkań i akty­wnoś­ci fizy­cznej par­ki, place zabaw, skw­ery miejskie mają kluc­zową rolę. Umożli­wia­ją nie tylko dbać o zdrowie fizy­czne i psy­chiczne, ale również dają mieszkań­com  poczu­cie przy­należnoś­ci lokalnej. 

Wpier­amy i współuczest­niczymy  w pro­jek­tach, których celem jest  świadome “przy­wróce­nie” mieszkań­com przy­jaznych przestrzeni pub­licznych uwzględ­ni­a­jące dobro Mat­ki Natu­ry. W każdym pro­jek­cie staramy się stosować jak najwięk­szą ilość mate­ri­ałów, kom­po­nen­tów oraz obiek­tów nie tylko wysok­iej jakoś­ci, ale pon­ad­to przy­jaźniejsze środowisku nat­u­ral­ne­mu — także wyko­nane z sub­sty­tutów recyk­lin­gowych. Kieru­je­my się zasadą — troszcząc się o przy­rodę, troszczymy się również o siebie.

 

Nasi Partnerzy

Arch­goods jest wyłącznym dys­try­b­u­torem pro­duk­tów czołowych pro­du­cen­tów małej architek­tu­ry m.in. firm Escofet, Dur­ba­n­is, Street­park, Larus w Polsce oraz niek­wes­t­ionowanego świa­towego lid­era w zakre­sie placów zabaw i sys­temów fit­ness duńskiej firmy Kom­pan. Do grona naszych part­nerów dołączył również lid­er w zakre­sie wod­nych placów zabaw — fir­ma Vor­tex.

Sys­tem­aty­cznie jesteśmy szkoleni przez naszych Part­nerów i wiedzą tą staramy się dzielić. Współpra­ca ta pozwala nam również ofer­ować pro­duk­ty najwyższej jakoś­ci oraz usłu­gi wspar­cia pro­jek­towego, które bazu­ją na doświad­cze­niu naszych Part­nerów zdoby­tym na przestrzeni wielu lat w całej Europie i na innych kontynentach. 

Escofet

Escofet to fir­ma z siedz­ibą w Barcelonie, która pro­jek­tu­je      i pro­duku­je ele­men­ty małej architek­tu­ry o wyjątkowym desig­nie, głównie z zas­tosowaniem betonu architek­ton­icznego. Arch­goods jest wyłącznym dys­try­b­u­torem Escofet w Polsce od 2019 roku.

www.escofet.com

Kompan

KOMPAN to fir­ma z pon­ad 40 let­nim doświad­cze­niem i nieza­przeczal­ny świa­towy lid­er wśród pro­du­cen­tów placów zabaw. Celem firmy jest stworze­nie zdrowszego i szczęśli­wszego społeczeńst­wa. Nie ma na to lep­szego sposobu niż przez zabawę i akty­wność fizyczną.

www.kompanpolska.pl

Vortex

Założona w 1995 roku w Mon­tre­alu w Kanadzie fir­ma jest pio­nierem w dziedzinie wod­nych placów zabaw i zre­wolucjoni­zowała sposób, w jaki dzieci i rodziny baw­ią się w przestrzeni­ach miejskiej, parkach na całym świecie. Innowa­cyjne pode­jś­cie przyniosło ogrom­ny sukces wyrażony pon­ad 8000 real­iza­cji na tere­nie 50 kra­jów i na 5 kontynentach.
 
 
www.vortex-intl.com

Pozostali nasi Partnerzy

Jesteśmy dum­ni, że zau­fali nam również inni czołowi europe­js­cy pro­du­cen­ci, których jesteśmy wyłąc­zonym przed­staw­icielem w Polsce. Do grona naszych Part­nerów należą:

streetpark
durbanis
larus