O nas

Arch­goods już od pon­ad 15 lat jest dys­try­b­u­torem ele­men­tów małej architek­tu­ry oraz placów zabaw. Wspól­nie z naszy­mi part­nera­mi opra­cowu­je­my i  dostar­cza­my rozwiąza­nia, które celem jest stworze­nie bez­piecznych oraz atrak­cyjnych miejsc na mapie miast, miasteczek i wiosek.

Jesteśmy przeko­nani, że jakość przestrzeni w której żyje­my ma bard­zo duże znacze­nie dla poczu­cia szczęś­cia i naszego zdrowia, a otwarte przestrze­nie, takie jak par­ki, place zabaw, place pub­liczne  mają kluc­zowe znacze­nie w dąże­niu do stworzenia bez­pieczniejszych, szczęśli­wszych i zdrowszych społecznoś­ci, w których ludzie mają więk­sze poczu­cie przy­należnoś­ci i mogą czer­pać korzyś­ci z akty­wnego sty­lu życia.

Wpier­amy i współuczest­niczymy  w pro­jek­tach, których celem jest  świadome “przy­wróce­nie” mieszkań­com przestrzeni pub­licznej, celem stworzenia miejsc przy­jaznych mieszkań­com.

 

Nasi Partnerzy

Arch­goods jest wyłącznym dys­try­b­u­torem pro­duk­tów czołowych pro­du­cen­tów małej architek­tu­ry m.in. firm Escofet, Dur­ba­n­is, Street­park, Lab23, Larus w Polsce oraz niek­wes­t­ionowanego świa­towego lid­era w zakre­sie placów zabaw i sys­temów fit­ness duńskiej firmy Kom­pan. Sys­tem­aty­cznie jesteśmy szkoleni przez naszych Part­nerów i wiedzą tą staramy się dzielić. Wspól­pra­ca ta pozwala nam również ofer­ować pro­duk­ty najwyższej jakoś­ci oraz usłu­gi wspar­cia pro­jek­towego, które bazu­ją na doświad­cze­niu naszych Part­nerów zdoby­tym na przestrzeni wielu lat w całej Europie i na innych kon­ty­nen­tach.  

Escofet

Escofet to fir­ma z siedz­ibą w Barcelonie, która pro­jek­tu­je i pro­duku­je ele­men­tów małej architek­tu­ry o wyjątkowym desig­nie, głównie z zas­tosowaniem betonu architek­ton­icznego. 

www.escofet.com

Kompan

KOMPAN to fir­ma z pon­ad 40 let­nim doświad­cze­niem i nieza­przeczal­ny świa­towy lid­er wśród pro­du­cen­tów placów zabaw. Celem firmy jest stworze­nie zdrowszego i szczęśli­wszego społeczeńst­wa. Nie ma na to lep­szego sposobu niż przez zabawę i akty­wność fizy­czną.

www.kompanpolska.pl

Pozostali nasi Partnerzy

Jesteśmy dum­ni, że zau­fali nam również inni czołowi europe­js­cy pro­du­cen­ci, których jesteśmy wyłąc­zonym przed­staw­icielem w Polsce. Do grona naszych Part­nerów należą:

streetpark
durbanis
vpi
larus