O nas

Już od pon­ad 15 lat jesteśmy dys­try­b­u­torem ele­men­tów małej architek­tu­ry oraz placów zabaw czołowych świa­towych producentów.

W współczes­nym pro­jek­towa­niu przestrzeni miejskiej staw­ia się na jakość życia mieszkańców oraz na tworze­nie funkcjon­al­nych i este­ty­cznych przestrzeni pub­licznych. Pro­jek­towanie terenów wspól­nych opiera się na zasadzie, że przestrzeń pub­licz­na powin­na być atrak­cyj­na i użytecz­na dla wszys­t­kich użytkown­ików, nieza­leżnie od ich wieku, płci czy sta­tusu społecznego.

Arch­goods ofer­u­je sze­ro­ki wybór pro­duk­tów, takich jak ław­ki, don­ice, sto­ja­ki rowerowe, oświ­etle­nie miejskie, pro­fesjon­alne zadaszenia prze­ci­wsłoneczne dla stref pub­licznych, a także najwyższej jakoś­ci place zabaw.  Posi­adamy bard­zo bogate doświad­cze­nie we wspar­ciu pro­jek­towym, które speł­nia unikalne wyma­gania architek­tów, inwest­orów oraz mieszkańców w zakre­sie funkcjon­al­noś­ci, este­ty­ki, par­ty­cy­pacji społecznej oraz zrównoważonego rozwoju.

Pro­duk­ty Arch­goods są stosowane w różnych miejs­cach, takich jak par­ki, tere­ny pub­liczne, cen­tra hand­lowe i przestrze­nie miejskie. Fir­ma jest znana z innowa­cyjnych pro­jek­tów, wysok­iej jakoś­ci mate­ri­ałów oraz zwraca­nia uwa­gi na szczegóły w każdym projekcie.

Nasi Partnerzy

Arch­goods jest wyłącznym dys­try­b­u­torem pro­duk­tów czołowych pro­du­cen­tów małej architek­tu­ry m.in. firm Escofet, Dur­ba­n­is, Street­park, Larus w Polsce oraz niek­wes­t­ionowanego świa­towego lid­era w zakre­sie placów zabaw i sys­temów fit­ness duńskiej firmy Kom­pan. Do grona naszych part­nerów dołączył również lid­er w zakre­sie wod­nych placów zabaw — fir­ma Vor­tex.

Sys­tem­aty­cznie jesteśmy szkoleni przez naszych Part­nerów i wiedzą tą staramy się dzielić. Współpra­ca ta pozwala nam również ofer­ować pro­duk­ty najwyższej jakoś­ci oraz usłu­gi wspar­cia pro­jek­towego, które bazu­ją na doświad­cze­niu naszych Part­nerów zdoby­tym na przestrzeni wielu lat w całej Europie i na innych kontynentach. 

Escofet

Escofet to fir­ma z siedz­ibą w Barcelonie, która pro­jek­tu­je      i pro­duku­je ele­men­ty małej architek­tu­ry o wyjątkowym desig­nie, głównie z zas­tosowaniem betonu architek­ton­icznego. Arch­goods jest wyłącznym dys­try­b­u­torem Escofet w Polsce od 2019 roku.

www.escofet.com

Kompan

KOMPAN to fir­ma z pon­ad 40 let­nim doświad­cze­niem i nieza­przeczal­ny świa­towy lid­er wśród pro­du­cen­tów placów zabaw. Celem firmy jest stworze­nie zdrowszego i szczęśli­wszego społeczeńst­wa. Nie ma na to lep­szego sposobu niż przez zabawę i akty­wność fizyczną.

www.kompanpolska.pl

Vortex

Założona w 1995 roku w Mon­tre­alu w Kanadzie fir­ma jest pio­nierem w dziedzinie wod­nych placów zabaw i zre­wolucjoni­zowała sposób, w jaki dzieci i rodziny baw­ią się w przestrzeni­ach miejskiej, parkach na całym świecie. Innowa­cyjne pode­jś­cie przyniosło ogrom­ny sukces wyrażony pon­ad 8000 real­iza­cji na tere­nie 50 kra­jów i na 5 kontynentach.
 
 
www.vortex-intl.com

Pozostali nasi Partnerzy

Jesteśmy dum­ni, że zau­fali nam również inni czołowi europe­js­cy pro­du­cen­ci, których jesteśmy wyłąc­zonym przed­staw­icielem w Polsce. Do grona naszych Part­nerów należą:

streetpark
durbanis
larus

Poznaj nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw »