Kom­pleks Prague Inter­na­tion­al Busi­ness Cen­tre (IBC) zna­j­du­je się w atrak­cyjnej lokaliza­cji na grani­cy Pra­gi 1 i Pra­gi 8 — Kar­lín. Pro­jekt skła­da się z trzech budynków, które otacza­ją spoko­jne atri­um pełne bujnej zie­leni. W ramach gen­er­al­nego remon­tu atri­um wymieniono nie tylko zieleń, ale również zamon­towano niety­powe ław­ki cedrowe BORDO ze zin­te­growanym oświ­etle­niem LED.
Meble mon­towane: niety­powe ław­ki BORDO