Wielo­funkcyjny budynek LAKE COMO pow­stał w miejs­cowoś­ci Gyeong­gi-do Hwaseong-si, w Repub­lice Kor­ei Połud­niowej. Ta nowoczes­na inwest­y­c­ja Woo­mi Con­struc­tion Corp łączy funkc­je mieszkan­iowe dzię­ki aparta­men­tom zlokali­zowanym na wyższych pię­tra­ch oraz funkc­je komer­cyjne i kul­tur­alne na parterze.

Główny plac w ramach przestrzeni otacza­jącej budynek został wyposażony w nowoczesne meble miejskie Escofet, które wyko­nane są z tworzy­wa for­mowanego rota­cyjnie. Dzię­ki podświ­etle­niu ławek od wewnątrz – uzyskano niesamow­ity efekt zwłaszcza w godz­i­nach wiec­zornych – w ten sposób stwor­zono miejsce bez­pieczne i atrak­cyjne również w godz­i­nach wiec­zornych. Zas­tosowane pro­duk­ty: ław­ki Twig, Extasi i Sit, które dostęp­ne są również w ofer­cie Arch­goods — wyłącznego dys­try­b­u­to­ra Escofet w Polsce.