W starej fab­ryce płyt winy­lowych z 1907 roku wstąpiło nowe życie, w wyniku dzi­ałań rewital­iza­cyjnych, które wyko­rzys­tały potenc­jał tego wyjątkowego miejs­ca w zachod­nim Lon­dynie. Była to daw­na  siedz­i­ba leg­en­darnej wytwórni muzy­cznej EMI, która dziś nadal zal­iczana jest do najwięk­szych pro­du­cen­tów muzy­cznych na świecie.

Rewital­iza­c­ja fab­ry­ki rozpoczęła się w 2012 roku. Dziś jest to bard­zo pop­u­larne miejsce na mapie Lon­dynu z liczny­mi biu­ra­mi utrzy­many­mi w sty­lu Art Deco, nowy­mi budynka­mi mieszkalny­mi, restau­rac­ja­mi, sklepa­mi, siłow­n­i­a­mi, kinem oraz miejscem kam­er­al­nych kon­certów. Stara fab­ry­ka jest miejsce funkcjonowa­nia Cen­tral Research Lab­o­ra­to­ry (CRL) , pier­wszego w Wielkiej Bry­tanii akcel­er­a­to­ra star­towego i przestrzeń coworkingowej.

Escofet współpra­cow­ał przy aranżacji przestrzeni zewnętrznej poprzez dostar­cze­nie drew­ni­anych ławek Tram­et, umieszc­zony­mi pomiędzy betonowy­mi rep­lika­mi starych gramofonów.