Przed­staw­iamy zdję­cia z real­iza­cji placu zabaw w Kozieni­cach, gdzie pow­stał fan­tasty­czny plac zabaw z zas­tosowaniem urządzeń i naw­ierzch­ni Flex­o­top Eco firmy KOMPAN.
Inwest­y­c­ja związana z pro­jek­tem pn. „Zagospo­darowanie terenu rekrea­cyjnego – Ośrodek Rekreacji i Turysty­ki KCRIS
W pier­wszej kole­jnoś­ci przed­staw­iamy zdję­cia przepięknej rzeź­by zaba­wowej SZCZUPAKA (Pike Fish), która została wbu­dowana pośród innych urządzeń zaba­wowych firmy KOMPAN
Lin­ki do ofic­jal­nych pub­likacji (w tym film z odbiorów placu):
Pro­jek­tant: pro­jek­tan­tom zie­leni z PASA
Inwest­or: Gmi­na Kozienice
Wykon­aw­ca: Delta Cert