Wyświetlanie wszystkich wyników: 5

Pro­duk­ty i rozwiąza­nia Sport i Fit­ness firmy KOMPAN to najbardziej zaawan­sowane pro­duk­ty służące akty­wne­mu spędza­niu cza­su na zewnątrz. Dostęp­ne urządzenia zachę­ca­ją do ćwiczeń i naw­iązy­wa­nia zna­jo­moś­ci z naciskiem na miłe spędzanie cza­su, wyzwa­nia i kreaty­wność. Akty­wność fizy­cz­na pod­czas której ludzie zapom­i­na­ją, że ćwiczą.

Naszym celem jest zapewnie­nie możli­woś­ci treningu dla każdego. Tren­ing, który powinien być ukierunk­owany na rozwi­janie relacji społecznych i speł­ni­a­n­iu włas­nych celów treningowych.

KOMPAN to glob­al­ny lid­er pro­du­cen­tów placów zabaw i rozwiązań fit­ness. Z nami możesz być pewien, że Twój pro­jekt będzie sukce­sem, a pro­duk­ty będą bez­pieczne, wysok­iej jakoś­ci i długotrwałe.

Bie­ganie, chodze­nie, skakanie, czoł­ganie i wspinanie było naszą nat­u­ral­ną akty­wnoś­cią fizy­czną. W przeszłoś­ci było to sposobem w jakim wykony­wal­iśmy więk­szość rzeczy, ale nowy styl życia zmienił dużą część naszego cza­su na pracę przed ekranem i uczynił nas bard­zo staty­czny­mi. Trenin­gi przeszkodowe zabier­a­ją nas do naszych korzeni z nat­u­ral­ny­mi rucha­mi dla poprawy zdrowia i szczęścia.

Dopa­suj do siebie poniższe pro­duk­ty i stwórz swój włas­ny tor przeszkód, lub sko­rzys­taj z naszych gotowych rozwiązań.

KOMPAN to pro­du­cent placów zabaw, siłowni plen­erowych, torów przeszkód i wielu innych fas­cynu­ją­cych rozwiązań.