BEMA PLAZA WROCLAW
Bema Plaza Wrocław to kole­jne miejsce na mapie Wrocław­ia, gdzie pojaw­iły się pro­duk­ty dostar­c­zone przez nas. Jest to też nasza pier­wsza real­iza­c­ja z pro­duk­ta­mi #Dur­ba­n­is — ław­ki Cin­na­mon oraz don­ice Frac prezen­tu­ją się świet­nie. Dodatkowo dziedziniec biurow­ca wzbo­gacił się o don­ice stalowe Leave oraz kosze TOM od LAB23 oraz LARUS. Sami przekon­a­j­cie się jak wyszło. Nam się bard­zo podo­ba. Dzięku­je­my za miłą współpracę Cush­man & Wake­field Pol­s­ka oraz Ikropka.

Bema Plaza do wybu­dowane w 2007 r cen­trum biurowe. Nowoczes­ny 7‑kondygnacyjny budynek biurowy z powierzch­nią hand­lowo-uslu­gową oraz parkingiem podziem­nym, przy­cią­ga wzrok elewacją z piaskow­ca. met­alu i szkła. Biurowiec na dogod­ną lokaliza­cję nad odrą w samym cen­trum Wrocław­ia, tuż przy Ostrowie Tum­skim. Właś­ci­ciel budynku DEKA Immo­bilien pod­jęła decyzję o zmi­an­ie pro­jek­ty zagospo­darowa­nia wewnętrznego dziedz­iń­ca. Za pro­jekt odpowiadał zespół wrocławskiego biu­ra Ikropka.