Nowe spo­jrze­nie na niesamow­itą rzeźbę zaba­wową Kasz­tan­ki — Chest­nuts RPS firmy KOMPAN.Kasztanki doskonale wpa­sowały się w otocze­nie — teren pomiędzy uli­ca­mi Wita Stwosza i Rakow­icką w Krakowie!Lokalizacja: Ogród Kasz­tanowy Krakowian Dzięku­je­my za współpracę i możli­wość zre­al­i­zowa­nia tego pięknego zadania!

Więcej zdjęć