Profesjonalne siłownie zewnętrzne

Przenieś swój trening w siłowni lub centrum fitness do parku, bez straty na jakości ćwiczeń — dzięki profesjonalnym urządzeniom Kompan

Trening uniwersalny

Na tren­ing ogól­noroz­wo­jowy, czyli pop­u­larny FBW (ang. Full Body Work­out), składa­ją się ćwiczenia angażu­jące wszys­tkie najważniejsze par­tie ciała. W trak­cie poje­dynczej sesji na siłowni wzmac­ni­amy mięśnie grz­bi­etu, ramion, brzucha, klat­ki pier­siowej oraz nóg, co zapew­nia har­moni­jny rozwój syl­wet­ki w sto­sunkowo krótkim czasie.

Maszyna do ćwiczeń mięśni klatki FAZ601

Indy­wid­u­al­nie dopa­sowane ćwiczenia wzmac­ni­a­jące mięśnie klat­ki pier­siowej i ramion oraz mięśnie pros­town­ików łokci

Zobacz

Wyciąg dolny FAZ602

Indy­wid­u­al­nie dopa­sowanie ćwiczeń wzmac­ni­a­ją­cych mięśni przy­wodzi­cieli barku, pros­town­ików barku i zgi­naczy łok­cia w ruchu pio­nowym w dół.

Zobacz

Maszyna do ćwiczeń mięśni ud i pośladków FAZ603

Urządze­nie zapew­nia indy­wid­u­al­nie dopa­sowane ćwiczeń wzmac­ni­a­ją­cych pros­town­i­ka bio­dra, kolan i mięśni kostek w poziomym ruchu do przodu

Zobacz

Wyciąg górny FAZ604

Ćwiczenia wzmac­ni­a­jące mięśnie pros­town­ików barków i łok­ci, w ruchu do góry. Urządze­nie zapew­nia prosty, bez­pieczny i efek­ty­wny tren­ing siłowy wszys­t­kich głównych grup mięśni.

Zobacz

Urządzenie do podciągania w poziomie FAZ605

Ćwiczenia wzmac­ni­a­jące mięśni pros­town­ików barków i górnej częś­ci pleców oraz mięśni zgi­nacza stawu łok­ciowego, w ruchu poziomym do tyłu.

Zobacz

Ławka do brzuszków FAZ606

Ławka umożli­wia wykony­wanie efek­ty­wnych brzuszków (przysi­adów), które wzmac­ni­a­ją wszys­tkie mięśnie brzucha bez obciąża­nia dol­nej częś­ci pleców..

Zobacz

Ławka Rzymska FAZ607

Ćwicze­nie wyprost­nych pleców w różnych for­ma­ch, wzmac­ni­a­jące mięśnie pros­town­ików bioder oraz mięśnie dol­nej i górnej częś­ci pleców.

Zobacz

Rower treningowy

Pro­fesjon­al­ny miejs­ki row­er treningowy jest wygod­ny i wyma­ga­ją­cy dla wszys­t­kich użytkowników.

Zobacz

Rower treningowy z ekranem

Posi­a­da 7 calowy dotykowy ekran LCD, który daje możli­wość obser­wowa­nia pręd­koś­ci, prze­bytego dys­tan­su, tem­pa, iloś­ci spalonych kalorii i cza­su ćwiczenia.

Zobacz

Sportowy rower

Opty­mal­izu­je ergonomię sprzę­tu, tak aby tren­ing odbył się w pochy­lonej pozy­cji, zbliżonej do jazdy na row­erze sportowym

Zobacz

Sportowy rower treningowy z LCD

Row­er wyposażony jest w 7 calowy dotykowy ekran LCD, który daje naty­ch­mi­as­towy podgląd na pręd­kość, dys­tans, tem­po, spalone kalo­rie i czas

Zobacz
rower ręczny

Rower ręczny

Wszech­stronne urządze­nie, które ofer­u­je efek­ty­wny tren­ing car­dio górnych par­tii mięśniowych dla wszys­t­kich. Urządze­nie inkluzy­wne, z którego mogą korzys­tać oso­by na wózkach inwalidzkich

Zobacz
orbitrek Kompan

Orbitrek

Pop­u­larny orbi­trek znany z klubów fit­nes­su jest ter­az dostęp­ny do treningu na świeżym powi­etrzu. Dzię­ki najlep­szej ergonomii na rynku, orbi­trek KOMPAN zapew­nia inten­sy­wny trening

Zobacz
orbitrek z ekranem

Orbitrek z ekranem

Wytrzy­mały 7” calowy ekran dotykowy o stop­niu ochrony IK8 dostar­cza naty­ch­mi­as­towy podgląd pręd­koś­ci, dys­tan­su, cza­su, licz­by spalonych kalorii. Reg­u­lac­ja obciążenia

Zobacz
Zestaw do treningu powięziowego

Zestaw do treningu powięziowego

Tren­ing pow­ięziowy to meto­da treningowa dla wszys­t­kich, którzy swo­ją sprawność i zdrowie staw­ia­ją na pier­wszym miejscu

Zobacz

Ketle magentyczne.

Ket­tle są wszech­stron­ny­mi przyrzą­da­mi, które oprócz siły rozwi­ja­ją także moc, dynamikę, koor­dy­nację ruchową, gibkość, wytrzy­małość i kondycję.

Zobacz

Trening podciągania.

Pod­cią­ganie na drążku wpły­wa na rozwój mięśni oraz poprawę wytrzy­małoś­ci. Głównym celem tego rodza­ju ćwiczeń jest wzmoc­nie­nie mięśni ramion i pleców.

Zobacz

Poręcze równoległe

Poręcze równoległe są ide­alne dla początku­ją­cych, którzy chcą się nauczyć jak robić dipy (stan­dar­d­owe ugię­cia ramion).

Zobacz

Core Twist

Wzmac­ni­aj ple­cy i brzuch! Oto urządze­nie uwiel­biane przez bie­gaczy, które pozwala wykon­ać efek­ty­wne ćwiczenia wzmac­ni­a­jące z możli­woś­cią reg­u­lacji oporu

Zobacz

Trening Cross Combi 1

To duży zestaw typu com­bo, który stanowi łaczy funkcjon­al­ność pojedyńczych urządzeń do treningu pow­ięziowego, ćwiczeń z ket­la­mi oraz do trenowa­nia wielu ćwiczeń z masą włas­nego ciała.

Zobacz

Flexotop Eco

naw­ierzch­nie bez­pieczne do siłowni plenerowych

Zobacz

Wyposażenie dodatkowe

mała architek­tu­ra na nowoczes­nej siłowni plenerowej

Zobacz

FITNESS W
OPARCIUWIEDZĘ

 

Bada­nia i wiedza stanow­iły pod­stawę dla stworzenia pro­fesjon­al­nych siłowni zewnętrznych i stref fit­ness Kom­pan. Prace pro­jek­towe prowad­zone były przez zespół spec­jal­istów z Insty­tut Sportu i Fit­ness KOMPAN. Insty­tut prowadzi fizjolog sportu mgr inż. Morten Zacho, który jest doświad­c­zonym badaczem.

Insty­tut Sportu i Fit­ness KOMPAN nie tylko prowadzi własne bada­nia, ale też kon­cen­tru­je swo­ją uwagę na dzi­ała­ni­ach w opar­ciu o najnowszą wiedzę z zakre­su zdrowia i ćwiczeń fizy­cznych. Na co dzień współpracu­je­my z uni­w­er­syte­ta­mi i siecią między­nar­o­dowych ekspertów, a owocem tej współpra­cy jest stworze­nie w pełni funkcjon­al­nych urządzeń do efek­ty­wnych ćwiczeń na zewnątrz.

PRECYZJA OPARTA
NA NAUCE

Mon­tone sprawdzanie i testowanie

ANGAŻOWANIE ODPOWIEDNICH MIĘŚNI

Ekran prezen­tu­je akty­wność mięśni pod­czas wykony­wa­nia ćwiczeń na orbi­treku. Kon­strukc­ja wszys­t­kich urządzeń firmy KOMPAN została staran­nie dopra­cow­ana,
aby zapewnić użytkown­ikowi opty­malne efek­ty ćwiczeń oraz kom­fort użytkowania