Profesjonalne siłownie zewnętrzne

Przenieś swój trening w siłowni lub centrum fitness do parku, bez straty na jakości ćwiczeń — dzięki profesjonalnym urządzeniom Kompan

Trening uniwersalny

Na tren­ing ogól­noroz­wo­jowy, czyli pop­u­larny FBW (ang. Full Body Work­out), składa­ją się ćwiczenia angażu­jące wszys­tkie najważniejsze par­tie ciała. W trak­cie poje­dynczej sesji na siłowni wzmac­ni­amy mięśnie grz­bi­etu, ramion, brzucha, klat­ki pier­siowej oraz nóg, co zapew­nia har­moni­jny rozwój syl­wet­ki w sto­sunkowo krótkim czasie.

Zestaw do treningu powięziowego

Zestaw do treningu powięziowego

Tren­ing pow­ięziowy to meto­da treningowa dla wszys­t­kich, którzy swo­ją sprawność i zdrowie staw­ia­ją na pier­wszym miejscu

Zobacz

Ketle magentyczne.

Ket­tle są wszech­stron­ny­mi przyrzą­da­mi, które oprócz siły rozwi­ja­ją także moc, dynamikę, koor­dy­nację ruchową, gibkość, wytrzy­małość i kondycję.

Zobacz

Trening podciągania.

Pod­cią­ganie na drążku wpły­wa na rozwój mięśni oraz poprawę wytrzy­małoś­ci. Głównym celem tego rodza­ju ćwiczeń jest wzmoc­nie­nie mięśni ramion i pleców.

Zobacz

Poręcze równoległe

Poręcze równoległe są ide­alne dla początku­ją­cych, którzy chcą się nauczyć jak robić dipy (stan­dar­d­owe ugię­cia ramion).

Zobacz

Core Twist

Wzmac­ni­aj ple­cy i brzuch! Oto urządze­nie uwiel­biane przez bie­gaczy, które pozwala wykon­ać efek­ty­wne ćwiczenia wzmac­ni­a­jące z możli­woś­cią reg­u­lacji oporu

Zobacz

Trening Cross Combi 1

To duży zestaw typu com­bo, który stanowi łaczy funkcjon­al­ność pojedyńczych urządzeń do treningu pow­ięziowego, ćwiczeń z ket­la­mi oraz do trenowa­nia wielu ćwiczeń z masą włas­nego ciała.

Zobacz

Flexotop Eco

naw­ierzch­nie bez­pieczne do siłowni plenerowych

Zobacz

Wyposażenie dodatkowe

mała architek­tu­ra na nowoczes­nej siłowni plenerowej

Zobacz

Jak zaprojektowac nietypową zjeżdzalnię?

Współpracu­je­my z najwięk­szym europe­jskim pro­du­cen­tem zjeźdzal­ni fir­mą Alfeko. Skon­tak­tuj się z nami i poroz­maw­ia­jmy o pro­jek­cie dla Ciebie. 

Zobacz