Cen­trum jest zlokali­zowane wewnątrz starego uśpi­onego wulka­nu w pobliżu cen­trum mias­ta Olot w okoli­cach Girona. Ten podziem­ny budynek zwal­nia zatem dużą część terenu powyżej, który został przek­sz­tał­cony w park. Zewnętrz­na część budynku jest widocz­na tylko przy jego dwóch wejściach.
Pro­jekt zagospo­darowa­nia terenu zakładał stworze­nie nat­u­ral­nego gaju bukowego wyposażonego w nowoczesne meble miejskie i oświ­etle­nie. Wyjątkową for­mę zyskały słupy uliczne przy­pom­i­na­jące swych ksz­tałtem drze­wa. Oświ­etle­nie LED pozwala uzyskać efekt rozproszenia światła i jego ujed­no­lice­nia, przy tem­per­aturze bar­wowej 3000K. Słupy i kor­pus jed­nos­t­ki emi­tu­jącej światło wyko­nane są ze stali corten. Ław­ki naśladu­ją charak­terysty­czne geom­e­tryczne ksz­tał­ty bazal­towych kol­umn, pię­ciokąt­nych for­ma­cji na różnych wysokoś­ci­ach, które pow­sta­ją w wyniku styg­nię­cia lawy.
Do uzyska­nia efek­tu skały wulkan­icznej wybra­no mate­ri­ał Escofet EcoBlack®. Jest to czarny beton pochodzą­cy z recyk­lin­gu, wyko­nany z kruszy­wa z żużla żelaznego i stalowego. Jego przy­jazny dla środowiska charak­ter uzu­peł­nia prążkowane wykończe­nie powierzch­ni podob­ne do nat­u­ral­nego kamienia, co skutku­je mniejszym zuży­ciem wody i energii elek­trycznej w pro­ce­sie produkcji.