Mil­len­ni­um Dome, to nowa punkt na mapie hisz­pańskiego mias­ta w Val­ladol­id nad rzeką Pisuer­ga, który stał się miejscem licznych kon­certów, kon­fer­encji, wys­taw, pokazów oraz wydarzenia tar­gowych i sportowych. Paw­ilon ma for­mę kop­uły o powierzch­ni praw­ie 1700 m².

 

W ramach real­iza­cji inwest­y­cji Escofet dostar­czył w ramach prac wokół obiek­tu szereg mebli miejskim – zapro­jek­towanych spec­jal­nie na potrze­bę tej inwest­y­cji. Celem Escofet stało się zapro­jek­towanie i wyko­nanie wysoce elasty­cznego sys­te­mu mebli miejs­kich, który zapew­ni­ał­by miejs­ca siedzenia dla licznych odwiedza­ją­cych. Opty­mal­ny ksz­tałt , wyjątkowa wytrzy­małość oraz mod­ułowość rozwiązań to kole­jne zada­nia, które stanęły przed inżyniera­mi Escofet. Ostate­cznie udało się stworzyć pro­jekt, który przeła­mał geometrię budynku, pro­jekt w którym granice między budynkiem, zie­lenią oraz placem zostały zatarte.