Pro­jekt jest wynikiem współpra­cy fran­cuskiej mar­ki mod­owej Pigalle, firmy Nike oraz agencji kreaty­wnej ill-stu­dio. W efek­cie naw­iązanej współpra­cy pomiędzy budynka­mi mieszkalny­mi pojaw­iło się niezwykłe boisko naw­iązu­jące do linii ubrań do koszyków­ki zapro­jekowanych przez fir­mę Pigalle. Główny pro­jek­tant Piag­elle — Stéphane Ash­pool jest fanem koszyków­ki i stworzył lin­ię sportowych ubrań inspirowanych lata­mi 90 –tymi i amerykańskim stylem. Charak­terysty­czne cechy kolekcji to inten­sy­wne, neonowe kolory, warst­wowość. Zostały one prze­nie­sione na przestrzeń boiska tworząc niezwykłe miejsce. To nie pier­wszy tego typu pro­jekt wspom­ni­anych marek. W 2015 roku pow­stała pier­wsza odsłona boiska, wtedy poma­lowane było w kolorze czer­wonym, białym, pomarańc­zowym i niebieskim. Tym razem są to przenika­jące się odcie­nie fio­le­tu, różu, błęk­i­tu i żółci.

Naw­ierzch­nie boiska dostar­czyła fir­ma Play­top — która jest głobal­nym part­nerem firmy Nike w zakre­sie recy­clin­gu obuwia sportowego na potrze­by tworzenia naw­ierzch­ni bez­piecznych NIKE GRIP.  Arch­goods jest wyłącznym dys­try­b­u­torem w Polsce naw­ierzch­ni Play­top oraz Nike Grip. Zachę­camy do współpra­cy przy real­iza­cji podob­nych pro­jek­tów w Polsce. 🙂