Tanger Grand Rapids to duże cen­trum hand­lowe zbu­dowane w mieś­cie Byron Town­ship, w stanie Michi­gan, które zgod­nie z założe­ni­a­mi miało być miejscem przy­jaznym dla społecznoś­ci lokalnej. Dlat­ego inwest­orowi zależało na wzbo­gace­niu terenów zewnętrznych w unikalne ele­men­ty, które służyć miały by tworze­niu poczu­cia miejs­ca do spotkań i odpoczynku w różnych ale­jkach centrum.

W przestrzeni pub­licznej zna­j­du­je się kil­ka ele­men­tów z kolekcji Escofet, w tym don­ice Lena, ław­ki Mile­nio i ław­ki Flor.