FLEXOTOPECO

Wysok­iej jakoś­ci naw­ierzch­nia od KOMPAN, FLEXOTOPECO zapew­nia znakomitą absorpcję siły upad­ku przez swój dwuwarst­wowy design. Funkcjon­al­ność i jakość zapewnione są przez cer­ty­fikację TÜV zgod­ną z EN1177BS7188. Naw­ierzch­nia posi­a­da również Atest Higien­iczny PZH.

Przede wszystkim bezpieczeństwo

W myśl obow­iązu­ją­cych przepisów i normy PNEN 1177, powierzch­nia bez­piecz­na powin­na zna­j­dować pod wszys­tki­mi urządzeni­a­mi wysoki­mi, na których dzieci baw­ią się na wysokoś­ci powyżej 600 mm, a także wokół urządzeń typu huśtaw­ki, karuzele, zjeżdżal­nie – nieza­leżnie od wysokoś­ci tego sprzętu.

 

Podłoże wyko­nane z piasku lub trocin drew­ni­anych również speł­nia kry­te­ria bez­pieczeńst­wa, jed­nak sys­tem­aty­cznie musi być czyszc­zona, a okre­sowo wymieni­ana. Naw­ierzch­nia FLEXOTOPECO to niskie nakłady na kon­serwację, ale również jeszcze więk­sza radość z zabawy.

 

Wysok­iej jakoś­ci naw­ierzch­nia od KOMPAN, FLEXOTOPECO zapew­nia znakomitą absorpcję siły upad­ku przez swój dwuwarst­wowy design. Funkcjon­al­ność i jakość zapewnione są przez cer­ty­fikację TÜV zgod­ną z EN1177BS7188.

10 DOBRYCH POWODÓW

Korzyś­ci płynące z wybra­nia naw­ierzch­ni FLEXOTOP™ ECO:

 • Redukc­ja hałasu.
 • Wysoce odpor­na na promieniowanie UV i gotowa do użytku w każdych warunk­ach pogodowych.
 • Niskie kosz­ty kon­serwacji, wytrzy­małość i mate­ri­ały przy­jazne środowisku.
 • Powierzch­nia może być napraw­iona lub odnowiona, gdy zostanie zniszczona.
 • Dobre rezul­taty testów rozprzestrzeni­a­nia się ognia dla mate­ri­ałów konstrukcyjnych.
 • wyjątkowy i kreaty­wny design z możli­woś­cią doda­nia grafik 2D3D z sze­roką gamą kolorów i mieszanek. 
 • powierzch­nia umożli­wia­ją­ca poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.
 • najlep­sza naw­ierzch­nia pod wzglę­dem pochła­ni­a­nia siły upad­ku z wysoką odpornoś­cią na zniszczenia oraz jest ona wol­na od szkodli­wych komponentów.
 • Porowa­ta powierzch­nia z dobrym drenażem, z właś­ci­woś­ci­a­mi antykur­zowy­mi, anty­pośl­iz­gowy­mi, elasty­cznoś­cią oraz z wysoką odpornoś­cią na ścieranie. Jed­no­li­ta powierzch­nia bez łączeń i szwów.
 • Testowana i cer­ty­fikowana przez EN-1177:2018, BS-7188:1988+A2:2009. Atest PZH

Gama kolorów 

Wybier­a­jąc spośród stan­dar­d­owej gamy 24 kolorów i wielu mieszanek, możesz stworzyć wyjątkowy i niepow­tarzal­ny wzór w swo­je przestrzeni na świeżym powi­etrzu czy też wewnątrz budynku* np. na:

 • Pla­cach zabaw
 • Stre­fach fitness
 • Przestrzeni­ach rekreacyjnych
 • Szkol­nych podwórkach
 • Pły­wal­ni­ach

Stwórz kolorowy, wesoły i intere­su­ją­cy design. Jedynym ogranicze­niem jest Two­ja wyobraźnia.

Pobierz rozpiskę dostep­nych kolorów FLEXOTOPECO

*) Dla rozwiązań wewnętrznych warst­wa Vir­gin EPDM TOP jest obowiązkowa.

Pobierz wzornik

Materiał

FLEXOTOPECO wypro­dukowany jest z dwóch warstw odle­wanej gumy, które kład­zone są warst­wa na warst­wie. Dol­na warst­wa jest bazą zapew­ni­a­jącą pochła­ni­an­ie siły upad­ku. Grubość tej warst­wy jest dos­tosowana do kry­ty­cznej wysokoś­ci upad­ku (CFH) placów zabaw lub stref fit­ness. Gór­na warst­wa to grubość 10–15mm i ochrona dol­nej warst­wy przed zuży­ciem czy przedar­ciem. Gór­na warst­wa to miejsce, gdzie kolory są użyte, aby stworzyć niepow­tarzal­ną grafikę.

 

DOLNA WARSTWA

Baza zaw­iera 100% gumy pochodzącej z recyk­lin­gu głównie z prze­mysłu samo­chodowego. Mate­ri­ał jest wol­ny od PAH zgod­nie z REACH. Cała guma jest staran­nie czyszc­zona, aby usunąć pęknię­cia i inne zanieczyszczenia przed przetworze­niem. Ten mate­ri­ał nazwal­iśmy FLEXOBASE a rozmi­ar gran­u­latu to mniej więcej od 2mm do 6mm. Ta warst­wa jest związana przez żywicę poliuretanową. 

Atest Higien­iczny PZH — FLEXOTOPSBR
 

GÓRNA WARSTWA:

Gór­na warst­wa zaw­iera spec­jalne wypro­dukowane gran­u­laty EPDM Pre­mi­um. Zawartość ory­gi­nal­nego polimeru to pon­ad 21% dostęp­ne są 24 kolory i wiele mieszanek. Ta warst­wa jest związana żywicą poli­ure­tanową. Do wykończenia naw­ierzch­ni uży­wamy gran­u­latu o rozmi­arze 1–3,5mm. Ten rozmi­ar gran­u­latu daje ide­al­ny efekt wizualny. 

Pobierz kartę charak­terysty­ki FLEXOTOPECO Atest Higien­iczny PZH — FLEXOTOPEPDM

Uwaga:

Min­i­mal­na grubość Flex­o­top na kruszy­wie to 4 cm, na betonie / asfal­cie drenażowym to 3 cm.

 

Atest higieniczny PZH

Posi­adanie ates­tu higien­icznego dla naw­ierzch­ni bez­piecznych na pla­cach zabaw ma wiele istot­nych zalet i korzyś­ci. Oto kil­ka z nich:
 
1. Bez­pieczeńst­wo użytkown­ików: Atest higien­iczny Zapew­nia to, że naw­ierzch­nia nie zaw­iera sub­stancji szkodli­wych dla zdrowia dzieci, takich jak toksy­czne sub­stanc­je chemiczne czy met­ale ciężkie.
 
2. Zgod­ność z nor­ma­mi i reg­u­lac­ja­mi: Posi­adanie ates­tu higien­icznego oznacza, że naw­ierzch­nia speł­nia określone normy, przepisy i reg­u­lac­je doty­czące higieny i bez­pieczeńst­wa w miejs­cach zabaw dla dzieci. To daje pewność, że naw­ierzch­nia jest odpowied­nio przetestowana i zatwierd­zona przez kom­pe­tentne instytucje.
 
3. Min­i­mal­iza­c­ja ryzy­ka alergii i reakcji skórnych: Dzię­ki atestowi higien­iczne­mu może­my mieć pewność, że naw­ierzch­nia jest przy­jaz­na dla skóry dzieci i nie wywołu­je alergii czy innych reakcji skórnych. To szczegól­nie ważne, ponieważ dzieci mają delikat­ną skórę i mogą być wrażli­we na pewne substancje.
 
4. Łatwiejsza kon­serwac­ja i utrzy­manie czys­toś­ci: Naw­ierzch­nie bez­pieczne na pla­cach zabaw narażone są na inten­sy­wną eksploat­ację, a dzieci częs­to mają kon­takt z nimi w sposób bezpośred­ni. Atest higien­iczny zapew­nia, że naw­ierzch­nia jest łat­wa do utrzy­ma­nia w czys­toś­ci i że mate­ri­ały, z których jest wyko­nana, nie stanow­ią prob­le­mu pod wzglę­dem higieny.
 
5. Wiary­god­ność i zau­fanie: Posi­adanie ofic­jal­nego ates­tu higien­icznego zwięk­sza wiary­god­ność dostaw­cy naw­ierzch­ni i pro­jek­tan­ta placu zabaw. Rodz­ice i opiekunowie dzieci częs­to kieru­ją się tymi ates­ta­mi, szuka­jąc miejsc, gdzie ich pociechy będą bez­pieczne i zdrowe.
 
6. Dłu­gotr­wała trwałość: Naw­ierzch­nie bez­pieczne muszą wytrzy­mać inten­sy­wną eksploat­ację, warun­ki atmos­fer­yczne i inne czyn­ni­ki. Posi­adanie ates­tu higien­icznego świad­czy o jakoś­ci mate­ri­ałów i kon­strukcji naw­ierzch­ni, co przekła­da się na dłu­gotr­wałą trwałość i odporność na uszkodzenia.
 
7. Odpowiedzial­ność społecz­na: Dla insty­tucji, orga­ni­za­cji lub firm odpowiedzial­nych za plac zabaw, posi­adanie ates­tu higien­icznego stanowi wyraz dbałoś­ci o zdrowie i bez­pieczeńst­wo dzieci oraz tros­ki o dobrostan społeczności.
 
W skró­cie, atest higien­iczny dla naw­ierzch­ni bez­piecznych na pla­cach zabaw to istot­ny doku­ment potwierdza­ją­cy, że naw­ierzch­nia speł­nia najwyższe stan­dardy higieny i bez­pieczeńst­wa. Daje to rodz­i­com, opiekunom i użytkown­ikom pewność, że miejsce zabaw jest odpowied­nio przetestowane i przy­jazne dla dzieci, co przekła­da się na spoko­jny i rados­ny czas spęd­zony na placu zabaw.

Grafiki 2D3D

Pon­ad 300 gotowych grafik 2D3DFLEXOTOPECO moż­na szy­bko nanieść na zewnętrznej wartst­wie naw­ierzch­ni bezpiecznej.

Grafi­ki 2D mają grubość 10mm i dostęp­ne są w różnych ksz­tał­tach, rozmi­arach i motywach. Wyko­nane są z wysok­iej jakoś­ci EPDM i spoi­wa poliuretanowego.

Grafi­ki 3D mogą być zain­stalowane tego samego dnia jak dodatkowa gór­na powierzch­nia FLEXTOPECO, co gwaran­tu­je znaczącą oszczęd­ność cza­su, siły roboczej i materiałów


Możli­we jest dopa­sowanie grafik 3D na życzenie.

Masz pytania?

 

Pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów

691 478 169

71 395 30 75

grafiki 3d epdm