Jaka powinna być odległość między stojakami rowerowymi?

Sto­ja­ki rowerowe są przy­datne w różnych miejs­cach, gdzie ist­nieje potrze­ba prze­chowywa­nia i zabez­pieczenia row­erów. Oto kil­ka miejsc, gdzie warto stosować sto­ja­ki rowerowe:
 
1. Miejs­ca pub­liczne: Par­ki, place, ulice, cen­tra hand­lowe, dworce kole­jowe, lot­niska i inne miejs­ca pub­liczne są ide­al­ny­mi miejs­ca­mi do umieszczenia sto­jaków rowerowych. Ułatwia­ją one użytkown­ikom bez­pieczne parkowanie i prze­chowywanie row­erów pod­czas korzys­ta­nia z tych miejsc.
 
2. Szkoły i uczel­nie: Szkoły, uczel­nie i inne placów­ki eduka­cyjne częs­to mają dużą liczbę row­erów wśród swoich uczniów i pra­cown­ików. Sto­ja­ki rowerowe są niezbędne, aby zapewnić odpowied­nie miejsce do prze­chowywa­nia row­erów, zachę­ca­jąc do zdrowego try­bu życia i pro­mu­jąc eko­log­iczne środ­ki transportu.
 
3. Miejs­ca pra­cy: Wiele firm i biur przyj­mu­je środ­ki mające na celu zachę­canie pra­cown­ików do dojaz­du row­erem. Sto­ja­ki rowerowe przy wejś­ci­ach do budynków są niezbędne, aby umożli­wić pra­cown­ikom bez­pieczne prze­chowywanie swoich row­erów w cza­sie pracy.
 
4. Budyn­ki mieszkalne: W budynkach mieszkalnych, zarówno wielorodzin­nych, jak i jed­norodzin­nych, sto­ja­ki rowerowe są przy­datne dla mieszkańców, którzy chcą prze­chowywać swo­je row­ery w bez­pieczny sposób. Zapew­ni­a­ją one orga­ni­za­cję i chronią row­ery przed uszkodzeni­a­mi oraz kradzieżą.
 
5. Sklepy rowerowe: Sto­ja­ki rowerowe są niezbędne w sklepach rowerowych, gdzie klien­ci mogą zaparkować swo­je row­ery pod­czas robi­enia zakupów lub naprawy. Umożli­wia­ją one wygodne poruszanie się po sklepie oraz wys­taw­ie­nie row­erów do sprzedaży.
 
6. Miejs­ca turysty­czne: W miejs­cach turysty­cznych, takich jak muzea, par­ki nar­o­dowe, zabyt­ki i inne atrakc­je, sto­ja­ki rowerowe są niezbędne dla turys­tów, którzy korzys­ta­ją z row­erów do zwiedza­nia. Zapew­ni­a­ją one bez­pieczne prze­chowywanie row­erów pod­czas wiz­y­ty w atrakcjach.
 
Warto zauważyć, że sto­ja­ki rowerowe powin­ny być dostęp­ne w odpowied­niej iloś­ci, odpowied­nio zamon­towane i solidne, aby zapewnić użytkown­ikom bez­pieczeńst­wo i wygodę pod­czas prze­chowywa­nia swoich rowerów.
 
nowoczesny stojak rowerowy
Przykład funkcjon­al­nego sto­ja­ka rowerowego o dobrym desig­nie — mod­el Velone — dostęp­ny w Archgoods

Odległość między stojakami rowerowymi

 
Opty­mal­na odległość między sto­jaka­mi rowerowy­mi może zależeć od kilku czyn­ników, takich jak dostęp­na przestrzeń, rodzaj row­erów, które będą tam prze­chowywane, oraz pref­er­enc­je użytkown­ików. Niem­niej jed­nak, ist­nieje kil­ka ogól­nych wyty­cznych, które moż­na wziąć pod uwagę przy planowa­niu odległoś­ci między sto­jaka­mi rowerowymi:
 
1. Min­i­mal­na odległość: W celu zapewnienia wystar­cza­jącej przestrzeni dla row­erów, zale­ca się zachowanie min­i­mal­nej odległoś­ci między sto­jaka­mi wynoszącej około 60–75 cm. Ta odległość umożli­wia wygodne parkowanie i manewrowanie rowerami.
 
2. Sze­rokość sto­ja­ka: Ważne jest również, aby sto­ja­ki rowerowe miały odpowied­nią sze­rokość, aby pomieś­cić row­er w sposób sta­bil­ny i bez­pieczny. Stan­dar­d­owe sto­ja­ki rowerowe mają zazwyczaj sze­rokość około 50–60 cm, ale warto dos­tosować ją do konkret­nych wymi­arów row­erów, które będą tam parkowane.
 
3. Przestrzeń dla manewrów: Oprócz samej odległoś­ci między sto­jaka­mi, należy również uwzględ­nić przestrzeń do manewrowa­nia przy parkowa­niu i wyprowadza­niu row­erów. Dostate­cz­na przestrzeń pozwala użytkown­ikom na wygodne poruszanie się wokół sto­jaków oraz swo­bodne wsi­adanie i zsi­adanie z roweru.
 
4. Dos­tosowanie do użytkown­ików: Jeśli przewidu­jesz różne rodza­je row­erów, na przykład row­ery miejskie, górskie, dziecięce itp., warto dos­tosować odległość między sto­jaka­mi, aby umożli­wić łatwe parkowanie każdego typu roweru.
 
Należy pamię­tać, że te wyty­czne są jedynie ogólne i zawsze warto dos­tosować odległość między sto­jaka­mi do indy­wid­u­al­nych warunk­ów i potrzeb konkret­nej lokaliza­cji. Przeprowadze­nie prób­ne­go ustaw­ienia sto­jaków może pomóc w określe­niu opty­mal­nej odległoś­ci dla danej przestrzeni.
 
 
odległość między stojakami rowerowymi
Żródło: Parkin­gi rowerowe — wyty­czne projektowe

Sprawdź naszą ofertę stojaków rowerowych 

Sze­ro­ki wybór funkcjon­al­nych sto­jaków rowerowych w naszej ofercie