Przed­staw­iamy jed­ną z naszych najważniejszych real­iza­cji w tym roku — Park Kole­jowy w ramach Pro­jek­tu prze­bu­dowy pły­ty rynku w Stalowej Woli — Rozwad­owie … mieś­cie o wyjątkowych trady­c­jach kolejowych…
Na zre­al­i­zowanym placu zabaw królu­je niewąt­pli­wie rzeź­ba zaba­wowa w formie loko­mo­ty­wy naw­iązu­ją­ca do długiej, bo już pon­ad 130 — let­niej trady­cji kole­jowej miasta …
Zna­jdziecie tu także wiele innych urządzeń wyko­nanych spec­jal­nie dla mias­ta …tyrol­ka, szla­ban, semafor mały pociąg tworzą miejsce do fan­tasty­cznej zabawy dla najmłodszych,
A dla dorosłych — stre­fa akty­wnego spędza­nia cza­su, tzw. out­door fit­ness. I wiele innych atrakcji wokół.
100% KOMPAN !
Czy wiecie, iż na stacji kole­jowej Stalowa Wola — Rozwadów. moż­na obe­jrzeć wyek­sponowany his­to­ryczny Parowóz Ty2-16?
Warto więc przy­jechać i obe­jrzeć obie loko­mo­ty­wy — tą his­to­ryczną i tą do zabawy.
Zamaw­ia­ją­cy: Mias­to Stalowa Wola
Gen­er­al­ny Wykon­aw­ca: Adma Staszów
Urządzenia + naw­ierzch­nia bez­piecz­na Flex­o­top Eco: Kom­pan Polska
Mon­taż urządzeń i naw­ierzch­ni: Kom­pa­nia Zabaw
Dzięku­je­my za niesamow­itą współpracę