San Fran­cis­co, CAUSA

Bay Mead­ows Res­i­dences to dobry przykład pro­jek­tu dewelop­er­skiego, który miał na celu stworze­nie wyjątkowego miejs­ca relak­su, wspól­nego spędza­nia cza­su przez lokalną społeczność.

Ta wspól­na przestrzeń dla mieszkańców obe­j­mu­je wyko­rzys­tanie wiele wyjątkowych ele­men­tów połąc­zonych wspól­ną este­tyką i ściśle osad­zonych w zie­leni. Wyko­rzys­tane pro­duk­ty Escofet: ław­ki Lun­go Mare i Milenio.