Ław­ki Erlau już od wielu lat służom mieszkań­com Wrocław­ia. Stanow­ią wyposaże­nie wielu przys­tanków komu­nikacji miejskiej; auto­bu­sowej i tramwa­jowej. Poniżej przed­staw­iamy zdję­cia ław­ki ustaw­ionej w pobliżu Dol­nośląskiego Szpi­ta­la Spec­jal­isty­cznego im. T. Marcini­a­ka we Wrocław­iu w roku 2013.

Mimo inten­sy­wnego użytkowa­nia ich wygląd nie uległ zmi­an­ie. Są tojedne z najod­porniejszych ławek dostęp­nych na rynku. Ław­ki te nie wyma­ga­ją kon­serwacji, dlat­ego pole­camy je zwłaszcza do miejsc prze­si­ad­kowych, przys­tanków auto­bu­sowych. Ostat­nio na rynku pojaw­iło się wiele pro­duk­tów stanow­ią­cych kopię ławek Erlau.

Jak rozróżnić ław­ki Erlau ?

Ory­gi­nalne ław­ki moż­na poz­nać po nakle­jsce z rok­iem pro­dukcji i logiem Erlau. Ław­ki Erlau wyróż­nia również najwyższej jakoś­ci powło­ka lakier­nicza z charak­terysty­cznym wykończe­niem met­al­icznym — które nie zmienia inte­nesy­wnoś­ci nawet po wielu latach.

Meble uliczne Erlau — Made in Germany

Mar­ka Erlau od wielu lat kojarzy się z inteligent­ny­mi rozwiąza­ni­a­mi dla przestrzeni pub­licznych. Pro­duk­ty Erlau charak­teryzu­ją się najwyższą trwałoś­cią oraz uni­w­er­sal­nym, este­ty­cznym wzornictwem.

Meble miejskie Erlau zapew­ni­a­ją ludziom kom­fort, czys­tość i bez­pieczeńst­wo oraz wyz­nacza­ją najwyższe stan­dardy w dziedzinie ergonomii i bezbarierowego pro­jek­towa­nia przestrzeni publicznych.

Pro­duk­ty Erlau stosowane są przez:

- gminy i mias­ta jako ele­men­ty wyposaże­nia przestrzeni publicznych,
— przed­siębiorstwa do wyposaże­nia obszarów wokół zakładów pro­duk­cyjnych i biurowców
— firmy trans­portu pub­licznego do wyposaże­nia stacji kole­jowych, przys­tanków auto­bu­sowych i przystankach
— zarząd­ców dróg i parków
— szpi­tale i placów­ki opieki