W dniu dzisiejszym prezen­tu­je­my zdję­cia z real­iza­cji Ptasiego Ogro­du Krakowian wraz z Nat­u­ral­ną Stre­fą Relak­su — pro­jekt Budże­tu Obywatelskiego ! 
Wykon­aw­ca Parku: FLORA Sp zoo Sp komandytowa
Adres: Park przy ul. Grzegórzeck­iej w Krakowie.
Mieliśmy przy­jem­noś­cią dostar­czyć dla tego zada­nia kil­ka pro­duk­tów firmy KOMPAN, z serii Nat­u­ral­na Zabawa.
Link do kat­a­logu KOMPAN2021 z pro­duk­ta­mi z robinii akacjowej poniżej:
Dzięku­je­my Wszys­tkim za wzor­cową współpracę, a fir­mie Urban­Geo za piękne zdję­cia z realizacji.