Madryt Las Rozas
Prze­bu­dowa bul­waru Cami­lo José Cela wyko­rzys­tu­je ław­ki Cristal z siedziskiem z drew­na tropikalnego oraz  ław­ki z opar­ciem i kosze Cilar. Pro­jekt popraw­ia este­tykę tego frag­men­tu mias­ta, poprzez zas­tosowanie ele­men­tów małej architek­tu­ry, nowych nasadzeń trawy oraz różnych gatunków drzew i krzewów.