We współpra­cy z naszym słoweńskim part­nerem, fir­mą EKO LUX DOO, uczest­niczyliśmy w wyposaże­niu dziedz­iń­ca szkol­nego w nowej szkole pod­sta­wowej Frana Kran­j­ca w Polule-Cel­je w Słowenii.
Zamon­towane meble: ław­ki parkowe INOA , stoły INOA , kosz na śmieci MAG , siedziska PENTA ISLANDS.