Zagospo­darowanie terenu wokół cen­trum hand­lowego Alcam­po-Morata­laz w Madrycie — w ramach prze­bu­dowy opra­cow­anej przez między­nar­o­dowe biuro architek­ton­iczne Chap­man Tay­lor. Celem pro­jek­tu było zwięk­sze­nie atrak­cyjnoś­ci i roli terenów wspól­nych wokół cen­trum handlowego.

W ramach pro­jek­tu doko­nano nasadzeń nowej roślin­noś­ci, która zin­te­growana została z ele­men­ta­mi małej architek­tu­ry dostar­c­zony­mi przez Escofet  — w tym:  ławek Mile­nio, don­ic Lena, słup­ków odgradza­ją­cych Ful i oświ­etle­nie wyz­nac­zonego  obszaru.