Niewiel­ka holen­der­s­ka miejs­cowość New Ven­nep może poszczy­cić się łagod­ny­mi, zielony­mi wzgórza­mi z pięknym widok­iem na pold­ery Hoofd­dorp i Schiphol. W tym pięknym otocze­niu pro­jek­tant Buro Pop­ping zapro­jek­tował dziesięć ławek w ksz­tał­cie lor­net­ki, wszys­tkie zwró­cone w stronę tego kra­jo­brazu. Ich zamknię­ta for­ma zapew­nia intymne schronie­nie przed wia­trem i zły­mi warunk­a­mi atmos­fer­yczny­mi dla użytkown­ików, którzy mogą siedzieć w różnych pozy­c­jach, indy­wid­u­al­nie, w parach lub w małych gru­pach. Wszys­tkie ław­ki skierowane są w tym samym kierunku, kadru­jąc wido­ki i generu­jąc efekt wiz­ual­ny baterii białych betonowych punk­tów widokowych w zielonym krajobrazie.

Ław­ki są lekko unie­sione na met­alowych pod­pórkach kon­struk­cyjnych, które znika­ją z pewnej odległoś­ci, przez co te zaokrą­glone obję­toś­ci wyda­ją się unosić w powietrzu.

Kulisty ksz­tałt odlany masie betonowo-kami­en­nej, tworzy pod­wójny efekt: efek­towny połysk odbi­ja­ją­cy słabe światło na hory­zon­cie o zachodzie słoń­ca, a nocą niezwykła obję­tość, która odbi­ja światło reflek­torów samo­chodowych, gdy wjeżdża­ją do dziel­ni­cy mieszkalnej, przek­sz­tał­ca­jąc się w wielkie oczy zwierząt sku­lonych w ciemności.