Zaprasza­my do obe­jrzenia zdjęć z real­iza­cji zada­nia pn.
“Zagospo­darowanie terenu skweru nad DTŚ w Gliwicach”
Zamaw­ia­ją­cy: Przed­siębiorstwo Remon­tów Ulic i Mostów Spół­ka Akcyj­na z siedz­ibą w Gliwicach
Dostar­c­zone produkty:
don­ice LENA 2000L Abier­ta / Cerrada:
 ław­ki FLOR Grande i Pequeña: