Cen­trum zapro­jek­towane zostało przez  architek­tów Pio­tra Michalewicza i Mateusza Tańskiego. Architek­tu­ra budynku uwzględ­nia najnowocześniejsze rozwiąza­nia, a nazwa inwest­y­cji nie bez powodu naw­iązu­ję do Riwiery Francuskiej.

Wejś­cie do cen­trum zostało wyposażone w meble miejskie wypro­dukowane przez Escofet: sys­tem krę­tych ławek stanow­ią­cych ścianę oporową dla zie­leni, słup­ki odgradza­jące, ław­ki Extasi.