Poz­draw­iamy serdecznie z ser­ca Pod­ha­la, spod sami­uś­kich Tatr

Ses­ja z pięknego, jesi­en­nego Koś­cieliska, przed­staw­ia bard­zo piękną i kli­maty­czną inwestycję:

Enklawa Polany — Eko Aparta­men­ty w Kościelisku

Enklawa Polany to kom­pleks 13 nowoczes­nych budynków, zapro­jek­towanych według najwyższych stan­dard­ów budowlanych i czer­pią­cych z rozwiązań proeko­log­icznych. Dzię­ki grun­towym pom­pom ciepła i zas­tosowanym paten­tom budyn­ki te utrzy­mu­ją swój swo­js­ki, góral­s­ki charak­ter, a przy tym zapew­ni­a­ją użytkown­ikom kom­fort i niskie kosz­ty eksploatacji.

Więcej infor­ma­cji:

https://enklawapolany.pl/apartamenty

Mieliśmy ten zaszczyt zapro­ponować i dostar­czyć wszys­tkie urządzenia zaba­wowe firmy Kom­pan Pol­s­ka, które doskonale wpisały się w niesamowite, górskie otocze­nie Podhala .

Ses­ja zdję­ciowa: Urban­Geo fotografia i usłu­gi dronem

Koś­cielisko KOM­PAN­Play­grounds