Chcielibyśmy podzielić się z Wami zdję­ci­a­mi z real­iza­cji placu zabaw w Malawie.
Bard­zo się cieszymy, iż dla tego pro­jek­tu zde­cy­dowano się na wybór urządzeń zaba­wowych mar­ki KOMPAN.
Inwest­or: Gmi­na Krasne
Lokaliza­c­ja: Malawa Gm. Krasne
Pro­jekt: ARCHITECH Pra­cow­n­ia Architektoniczna.
Dzięku­je­my Urban Geo za piękne zdję­cia z realizacji