Pro­jekt autorstwa biu­ra pro­jek­towego NBW, które zostało wybrana przez NoMA Parks Foun­da­tion do zapro­jek­towa­nia dwuakrowego parku w dziel­ni­cy NoMA (North of Mass­a­chu­setts Avenue) w Waszyn­g­tonie. Nazwa parku pochodzi od Alethii Tan­ner, przy­wód­czyni społecznoś­ci afroamerykańskiej na początku XIX wieku. Alethia, niegdyś zniewolona, wykupiła wol­ność swo­ją i co najm­niej osiem­nas­tu innych osób, dzię­ki zyskom uzyskanym ze sprzedaży warzyw na tar­gu naprze­ci­wko Białego Domu.

W ramach pro­jek­tu pow­stał park kies­zonkowy, która odpowia­da na potrze­by lokalnej społecznoś­ci. Ele­men­ta­mi założe­nia stały się stre­fa relak­su w formie dużego trawni­ka, plac zabaw, park dla psów, stre­fa ogro­du i łąk. Architek­ci wyko­rzys­tali m.in. ław­ki Super­cell hisz­pańskiej firmy Dur­ba­n­is, które dostęp­ne są w ofer­cie Archgoods.