Prezen­tu­je­my zdję­cia kole­jnego, pięknego i wyjątkowe miejsce na mapie Wrocław­ia! Browary Wrocławskie — osiedle Archicom !
To już kole­j­na udana współpra­ca z jed­nym z najwięk­szych dewelop­erów we Wrocław­iu, fir­mą Archicom
Statek pirac­ki, huśtawka, bug­gy, dra­bi­na łukowa KOMPAN zaprasza­ją dzieci do wspól­nej zabawy!
“W samym ser­cu Śród­mieś­cia, nad Odrą pow­sta­je miejsce, w którym możesz poczuć prawdzi­wie miejs­ki kli­mat, korzys­ta­jąc jed­nocześnie z bogatej ofer­ty rekrea­cyjnej. Nad­brzeże Odry , place i przestrze­nie spotkań tworzą kom­for­towe miejsce zamieszka­nia, pra­cy i wypoczynku. To prawdzi­wy ekstrakt Wrocław­ia, jego esenc­ja, którą delek­tować się będziesz jako mieszkaniec Browarów Wrocławskich.”