Nawierzchnie bezpieczne z atestem higienicznym PZH

Naw­ierzch­nia bez­piecz­na na placu zabaw to rodzaj powierzch­ni, która jest zapro­jek­towana i zain­stalowana w celu zmin­i­mal­i­zowa­nia ryzy­ka obrażeń u dzieci pod­czas zabawy na placu zabaw. Jest to istot­ny ele­ment w pro­jek­towa­niu placów zabaw, aby zapewnić odpowied­nie warun­ki bez­pieczeńst­wa dla dzieci pod­czas ich akty­wnoś­ci na placu zabaw.
 
Wybór naw­ierzch­ni bez­piecznej zależy od różnych czyn­ników, takich jak budżet, pref­er­enc­je este­ty­czne, dostęp­ność mate­ri­ałów oraz wyma­gania doty­czące norm bez­pieczeńst­wa. W każdym przy­pad­ku kluc­zowe jest, aby naw­ierzch­nia zapew­ni­ała odpowied­nią absorpcję uderzeń i min­i­mal­i­zowała ryzyko urazów w przy­pad­ku upad­ku dzieci.
 
Wybier­a­jąc naw­ierzch­nie bez­pieczne na place zabaw, które posi­ada­ją atest higien­iczny PZH (Państ­wowego Zakładu Higieny) lub inny odpowied­ni cer­ty­fikat, decy­du­jesz się na rozwiązanie, które łączy wysok­ie stan­dardy bez­pieczeńst­wa i higieny.  Tego typu atest posi­a­da m.in. naw­ierzch­nia Flex­o­top firmy Kom­pan wyko­nana z pop­u­larnego EPDM‑u czy nat­u­ralne naw­ierzch­ni Ther­mosafe ze zrębków drewnianych.

Oto kil­ka kluc­zowych powodów, dlaczego warto wybier­ać takie nawierzchnie:
 
1. Bez­pieczeńst­wo dzieci: Naw­ierzch­nie bez­pieczne zapew­ni­a­ją skuteczną ochronę przed uraza­mi pod­czas ewen­tu­al­nych upad­ków. Posi­adanie ates­tu higien­icznego PZH dodatkowo potwierdza, że naw­ierzch­nia jest bez­piecz­na dla zdrowia dzieci i nie zaw­iera sub­stancji, które mogły­by być szkodli­we lub wywołać reakc­je alergiczne.
 
2. Zgod­ność z reg­u­lac­jami: Naw­ierzch­nie bez­pieczne muszą speł­ni­ać określone normy i przepisy doty­czące bez­pieczeńst­wa i higieny. Atest higien­iczny PZH jest ofic­jal­nym potwierdze­niem, że naw­ierzch­nia została pod­dana rygo­rysty­cznym testom i speł­nia odpowied­nie stan­dardy jakoś­ci oraz zgod­noś­ci z wymogami.
 
3. Odpowiedzial­ność i zau­fanie: Wybier­a­jąc naw­ierzch­nie z atestem higien­icznym, pokazu­jesz swo­ją odpowiedzial­ność i troskę o bez­pieczeńst­wo dzieci. To dzi­ała również na korzyść zau­fa­nia ze strony rodz­iców, opiekunów i użytkown­ików placu zabaw, którzy oczeku­ją, że miejsce to będzie bez­pieczne i przy­jazne dla ich pociech.
 
4. Min­i­mal­iza­c­ja ryzy­ka alergii i infekcji: Atest higien­iczny PZH potwierdza, że naw­ierzch­nia jest odpowied­nia do kon­tak­tu z dzieć­mi i nie zaw­iera sub­stancji, które mogły­by wywoły­wać alergie lub stanow­ić potenc­jalne źródło infekcji. To jest szczegól­nie istotne, gdyż dzieci częs­to baw­ią się na podłodze lub wchodzą w bezpośred­ni kon­takt z nawierzchnią.
 
5. Dłu­goter­mi­nowe korzyś­ci: Naw­ierzch­nie bez­pieczne z atestem higien­icznym PZH charak­teryzu­ją się wytrzy­małoś­cią i odpornoś­cią na czyn­ni­ki atmos­fer­yczne oraz inten­sy­wne użytkowanie. To oznacza, że stanow­ią inwest­y­cję na dłuższy czas, nie wyma­ga­jąc częstych napraw czy wymian.
 
6. Wspar­cie w uzyski­wa­niu finan­sowa­nia: W niek­tórych przy­pad­kach, posi­adanie ates­tu higien­icznego PZH może ułatwić uzyskanie finan­sowa­nia lub dotacji na pro­jekt placu zabaw. To stanowi dodatkowy argu­ment na korzyść wyboru cer­ty­fikowanych nawierzchni.
 
Pod­sumowu­jąc, wybór naw­ierzch­ni bez­piecznych na place zabaw z atestem higien­icznym PZH to rozsąd­na decyz­ja, która łączy bez­pieczeńst­wo dzieci, zgod­ność z nor­ma­mi, zau­fanie rodz­iców i opiekunów oraz dłu­goter­mi­nowe korzyś­ci. To inwest­y­c­ja w dobrostan dzieci oraz jakość i trwałość miejs­ca zabaw.

Przykłady dostępnych na rynku nawierzchni bezpiecznych z atestem higienicznym PZH

naturalne nawierzchnie EPDM

Zrębki drewniane THERMOSAFE

Naw­ierzch­nia bez­piecz­na ze zrębków drew­na nat­u­ral­nego — przetestowana przez DEKRA, zgod­na z nor­ma­mi PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177.