Wyświetlanie wszystkich wyników: 24

NAJWIĘKSZY WYBÓR DUŻYCH DONIC

Poz­naj zale­ty stosowa­nia dużych donic

  • duże don­ice obsadze dorod­ną rośli­noś­cią robią spore wraże­nie. Pozwala­ją odpowied­nio wyek­sponować rośliny, drze­wa i stanow­ią łat­wo­dostrze­gal­ny akcent w przestrzeni miejskiej.
  • w dużej, odpowied­nio przys­tosowanej don­icy może­my upraw­iać niek­tóre gatun­ki drzew i krzewów, uzysku­jąc naprawdę wyjątkowy efekt. Upraw­iać może­my również rośliny, których kadenc­ja nie kończy się po jed­nym sezonie
  • duże don­ice pozwala­ją tworzyć oazy zie­leni nawet w miejs­cach dotąd pozbaw­ionych zie­leni bez kosz­townych prac ziemnych
  • mieszane nasadzenia w dużych don­icach chronią zwłaszcza delikat­niejsze rośliny przed atakiem szkod­ników.
  • w okre­sie zimowym dobrze wyi­zolowana (np. warst­wą sty­ropi­anu) don­ica ochroni sys­tem korzeniowy roślin przed przemarznięciem
  • duże don­ice mogą pełnić funkcję odgradza­jącą — zwłaszcza chronią pieszych w miejs­cach narażonych na różnego rodza­ju ataki

Nasze donice: