Pla­cyk u zbiegu ulic Bohaterów Monte Cassi­no i Pułask­iego jest przys­tanią Jasia Ryba­ka. Znana sopoc­ka rzeź­ba sym­bol­izu­je zmi­any, jakie od kilku miesię­cy zachodzą w rewital­i­zowanej przestrzeni na zapleczu klubu SPATiF. Jaś stanął w cen­tral­nym punkcie nowej fontan­ny. Ter­az moż­na przy nim posiedzieć. Od kilku dni, nie tylko oczy sopocian cieszy 7 nowych ławek wyko­nanych z egzo­ty­cznego drze­wa ole­jowanego i kon­glom­er­atu gran­i­tu. Na placu pojaw­iły się również sto­jak na row­ery oraz dodatkowe oświ­etle­nie fontan­ny i wjazdów od uli­cy Pułask­iego i od strony siedz­i­by Klubu Środowisk Twór­czych SPATiF