Pro­jekt opra­cow­any przez ADI Land­scape Archi­tects miał na celu stworze­nie parku rodzin­nego na potrze­by osied­la mieszkan­iowego, który zlokali­zowany jest na wybrzeżu Hung­hom — Hung Luen Road — z widok­iem na słyn­ny port Honk Kongu. Ostate­cznie udało się stworzyć spoko­jne miejsce spotkań dla rodzin, w którym pro­duk­ty Escofet pełnią kluc­zową rolę zapew­ni­a­jąc mieszkań­com możli­wość podzi­wia­nia widoku morza, odpoczynku po jog­gin­gu lub jeździe na row­er­ach w nad­morskim parku.

Dostar­c­zone przez ław­ki Escofet wyróż­ni­a­ją się funkcjon­al­noś­cią, wyko­nane są z mate­ri­ału odpornego na dzi­ałanie różnych warunk­ów zewnętrznych i wyma­ga­ją­cych min­i­mal­ną kon­serwację. Ław­ki Flor mają ksz­tałt gwiazdy, który zaprasza pra­cown­ików okolicznych biur oraz prze­chod­niów do pocieszenia się widok­iem i odpoczynkiem.