Mod­ern­iza­c­ja infra­struk­tu­ry przys­tani Mari­na Port Vell w Barcelonie objęła obszar 16 000 m² i doty­czyła prac prowad­zonych zarówno w dokach,  pomostach, a także zakładała pow­stanie dwóch nowych budynków – jako zaplecza obsłu­gi użytkown­ików i odwiedza­ją­cych marinę.

Wybu­dowane obiek­ty są ściśle pow­iązane zarówno kra­jo­brazem miejskim  jaki i inny­mi „obiek­ta­mi architek­ton­iczny­mi” mariny: jach­ta­mi. Ich lek­ki wygląd i pros­ta, ele­ganc­ka kom­pozy­c­ja doskonale kom­ponu­ją się z otocze­niem między inny­mi dzię­ki ażurowym pły­tom fasad­owych Escofet. W celu kon­trolowa­nia i wyko­rzys­ta­nia światła słonecznego (zwielokrot­nionego w skutek odbi­cia w wodzie) budyn­ki są owinięte betonową ażurową fasadą, który ksz­tał­tu­je przestrzeń prze­jś­ciową między wnętrzem a tym co na zewnątrz. Te zacienione stre­fy buforowe chronią użytkown­ików i zapew­ni­a­ją pasy­wną kon­trolę kli­matu w budynkach.