Riv­er Point to jed­na z najnowszych inwest­y­cji mieszkan­iowych Archicom, która zlokali­zowana została na Kępie Mieszcza­ńskiej we Wrocław­iu. Jest to część śród­mieś­cia, które cieszy się obec­nie ogrom­nym boomem inwest­y­cyjnym, dzię­ki swo­je­mu doskoła­mu położe­niu. Riv­er Point to miejsce  dla osób cenią­cych bliskość rze­ki, akty­wny wypoczynek pośród zie­leni i piękne wido­ki roz­cią­ga­jące się z dużych okien na Stare Mias­to i Odrę.

Za pro­jekt zie­leni odpowiadała wrocławska IKROPKA. Celem pro­jek­towym było wypra­cow­anie wiz­ji na teren osied­la otwartego na rzekę. Architek­ci kra­jo­brazu kładli nacisk na niesz­ablonowe pode­jś­cie do tem­atu, dopre­cy­zowa­niu naj­drob­niejszych szczegółów, tak aby osiągnąć zakładaną spójność w tym pro­jek­cie. Środ­kiem wyrazu w tym wypad­ku stały się miękkie, organ­iczne formy – tak, aby w ory­gi­nal­ny sposób wypra­cow­ać ciekawą przestrzeń przy jed­noczes­nym dos­tosowa­niu jej do funkcji jaką ma pełnić.

Na poniższych zdje­ci­ach przed­staw­iamy kil­ka zdjeć tej inwest­y­cji oraz dostar­c­zonych przez nas krat pod drze­wa LAB.SP.003. Dzięku­je­my za współpracę fir­mom ARCHICOM, IKROPKA oraz AUGUST BRUKI.