W języku hisz­pańskim słowo „estela” ma dwa znaczenia: jed­no oznacza “ślad” pozostaw­iony przez coś, kogoś. Lecz drugie oznacza niewiel­ki pom­nik postaw­iony dla upamięt­nienia i zapamię­ta­nia czegoś. Propozy­c­ja remon­tu głównego placu w niewielkiej miejs­cowoś­ci Vil­lam­oros de Man­sil­la łączy oba znaczenia tego słowa.
Celem pro­jek­tu była reor­ga­ni­za­c­ja przestrzeni pub­licznej o złożonej geometrii i stworze­nie miejsce istot­nego z punk­tu widze­nie lokalnej społecznoś­ci — jako przestrzeni do orga­ni­za­cji kam­er­al­nych spotkań, kon­certów czy zabawy dzieci.