Rewital­iza­c­ja połud­niowych częś­ci Stras­bur­ga, przeprowad­zona przez architek­ta kra­jo­brazu i urban­istę Alfre­da Petera, uwzględ­ni­ała ser­ię ławek Super­cell i Mega­cell. W ramach pro­jek­tu pow­stały miejs­ca spotkań w formie miejs­kich tarasów, które zachę­ca­ją do akty­wnego odpoczynku i spędza­nia wspól­nego cza­su przestrzeni pub­licznej przez mieszkańców Strasburga.
Ter­az pro­duk­ty Dur­ba­n­is współt­worzą tą his­to­ryczną część mias­ta wraz  ze wspani­ały­mi goty­cki­mi, rene­san­sowy­mi i klasy­czny­mi fasada­mi budynków — doda­jąć im dynamizm.