WYBRANE REALIZACJE

 

Poniżej przed­staw­iamy wybrane przykłady real­iza­cji z Pol­s­ki oraz świa­ta, w których mieliśmy przy­jem­ność uczest­niczyć. Są tu również przykłady pro­jek­tów, w których wyko­rzys­tane były pro­duk­ty naszych Part­nerów. Chce­my pro­mować dobre rozwiąza­nia, dlat­ego mamy nadzieję, że wybrane przykłady okażą się intere­su­jące i inspirujące.