Wyświetlanie wszystkich wyników: 10

Oświetlenie uliczne LED, lampy parkowe, uliczne, drogowe.

Arch­goods — mała architek­tu­ra miejs­ka dys­ponu­je sze­roką ofer­tą nowoczes­nych latarni, lamp i opraw dro­gow­cyh, która zag­waran­tu­ją  oświ­etle­nie przestrzeni miejs­kich zarówno o charak­terze reprezen­ta­cyjnym, jak i rekrea­cyjnym. W ofer­cie Arch­goods zna­j­du­je się  sze­ro­ki wybór najwyższej jakoś­ci opraw dro­gowych i ulicznych LED firmy LARUS,.

Proste, ale nowoczesne ksz­tał­ty spraw­ia­ją, że każdą z ofer­owanych lamp moż­na dopa­sować do każdego rodza­ju otocze­nie — bez wzglę­du czy jest to nowoczesne cen­trum biurowe lub hand­lowe, czy też his­to­ryczne cen­trum miast.

Nasze lampy i oprawy doskonale sprawdzą się nie tylko jako oświ­etle­nie uliczne. Moż­na je również wyko­rzys­tać do oświ­etle­nia miejs­kich dep­taków, parków, ale­jek osied­lowych, ciągów spacerowych itp. Ofer­owane lampy, latarnie i oprawy dro­gowe gwaran­tu­ją uzyskanie najlep­szego rozsyłu stru­mienia świ­etl­nego, ogranicza­jąc przy tym do min­i­mum zjawisko olśnienia.