Nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w zakresie placów zabaw

27 październi­ka 2023 r. Min­is­ter Roz­wo­ju i Tech­nologii wprowadz­ił zmi­any w roz­porządze­niu doty­czą­cym warunk­ów tech­nicznych, jakim powin­ny odpowiadać budyn­ki i ich usy­tuowanie. Nowe przepisy szczegółowo reg­u­lu­ją kwest­ie doty­czące placów zabaw, z zasada­mi ich lokaliza­cji, bez­pieczeńst­wa oraz wyposażenia.

Przykład osied­lowego placu zabaw Kompan

Zgod­nie z nowy­mi przepisa­mi, “plac zabaw dla dzieci dostęp­ny również dla osób ze szczegól­ny­mi potrze­ba­mi” sta­je się obow­iązkowym ele­mentem w przy­pad­ku budowy budynku mieszkalnego wielorodzin­nego, w którym licz­ba mieszkań przekracza 20. W takim przy­pad­ku przy­na­jm­niej 30% powierzch­ni placu zabaw dla dzieci musi zna­j­dować się na tere­nie bio­log­icznie czyn­nym. Miejs­ca te mają być ogrod­zone i zapew­ni­ać odpowied­nie wyposaże­nie, takie jak urządzenia zaba­wowe dos­tosowane do różnych kat­e­gorii wiekowych dzieci oraz miejs­ca do odpoczynku.

Ważnym aspek­tem jest także zag­waran­towanie bez­pieczeńst­wa użytkown­ików placów zabaw. Dlat­ego odległość placów zabaw od linii roz­granicza­ją­cych ulice, dro­gi czy okien pomieszczeń przez­nac­zonych na pobyt ludzi musi wynosić co najm­niej 10 metrów, przy zachowa­niu określonych wymogów doty­czą­cych infrastruktury.

Nowe przepisy szczegółowo określa­ją także para­me­try tech­niczne placów zabaw. Dopuszcza się ich podzi­ał na częś­ci, min­i­mal­izu­jąc tym samym wyma­gania doty­czące min­i­mal­nej powierzch­ni. Przewidu­je się również wyposaże­nie placów zabaw w urządzenia o różnej funkcji zabawy, zapew­ni­a­jąc jed­nocześnie bez­pieczeńst­wo i dos­tosowanie do potrzeb dzieci.

Kole­jną istot­ną zmi­aną jest zakaz wykony­wa­nia placów zabaw dla dzieci na stropo­dachach zna­j­du­ją­cych się powyżej 5 metrów nad poziomem terenu. Jed­nakże w przy­pad­ku budynków mieszkalnych wielorodzin­nych ist­nieją pewne wyjąt­ki od tego wymogu, na przykład możli­wość niewyko­na­nia placu zabaw, gdy ist­nieje pub­licznie dostęp­ny plac zabaw w niewielkiej odległości.

Doty­chczas place zabaw i miejs­ca rekrea­cyjne były twor­zone w zes­pole budynków wielorodzin­nych, obję­tych jed­nym poz­wole­niem na budowę, „stosown­ie do potrzeb użytkowych”.

Jed­nakże od kwiet­nia obow­iązu­ją nowe zasady. Inwest­orzy będą ter­az zobow­iązani zapewnić plac zabaw przy budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzin­nych, a także przy budowie jed­nego takiego budynku, jeżeli licz­ba mieszkań przekroczy 20 w każdym z tych przypadków.

Miejs­ca rekrea­cyjne, wyposażone w miejs­ca do wypoczynku, muszą być również dostęp­ne w przy­pad­ku budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzin­nych, w którym licz­ba mieszkań przekracza 20.

Szczegółowo ure­g­u­lowano także powierzch­nię placów zabaw, która będzie zależ­na od licz­by mieszkań w inwest­y­cji. Zgod­nie z nowy­mi przepisami:

  • od 21 do 50 mieszkań – 1 m² placu na każde mieszkanie;
  • od 51 do 100 mieszkań – 50 m² placu;
  • od 101 do 300 mieszkań – 0,5 m² placu na każde mieszkanie;
  • powyżej 300 mieszkań – 200 m² placu.

Należy zauważyć, że nie ma obow­iązku, aby cała wyma­gana powierzch­nia była zaję­ta przez poje­dynczy plac. Jed­nak każ­da wydzielona część placu zabaw musi mieć powierzch­nię przy­na­jm­niej 50 m². Ma to na celu zapo­bieże­nie umieszcza­niu poje­dynczych urządzeń w nieod­powied­nich miejs­cach, które nie pasu­ją do innych ele­men­tów placu zabaw.

 

Wymogi bezpieczeństwa i wyposażenie placu zabaw:

Wprowad­zono także wymóg, by plac zabaw był odpowied­nio ogrod­zony. Szczególne warun­ki doty­czą ogrodzenia od strony dro­gi, uli­cy, parkingu lub ciągu pies­zo-jezd­nego, które będzie musi­ało być wyko­nane tak, by zapew­ni­ało bez­pieczeńst­wo ludziom i zwierzę­tom. W przepisach wprost wskazano, że takie ogrodze­nie ma mieć wysokość min. 1 m oraz ma posi­adać furtkę o sze­rokoś­ci min. 1,2 m, by nie utrud­ni­ać dostępu osobom ze szczegól­ny­mi potrze­ba­mi. W pozostałym zakre­sie dopuszcza się ogrodze­nie w postaci żywopłotu.

Ograniczenia wprowad­zono też wobec budowy placu zabaw na stropo­dachach. Plac zabaw będzie mógł być umieszc­zony tylko na stropo­dachu zna­j­du­ją­cym się do 5 m nad poziomem terenu, a pon­ad­to plac taki musi być:

  1. odsunię­ty od krawędzi stropo­dachu o 10 m
  2. zabez­piec­zony przed wypad­nię­ciem dzieci i zabawek;
  3. zlokali­zowany na powierzch­ni ogrod­zonej balustradą o wysokoś­ci min. 1,6 m, uniemożli­wia­jącej wspinanie i zapew­ni­a­jącej bezpieczeństwo. 

Plac zabaw należy jed­nocześnie odpowied­nio wyposażyć. Wprowad­zono w tym zakre­sie wymóg, by urządzenia były różnorodne, dos­tosowane do dzieci w różnym wieku i zapew­ni­ały możli­wość jed­noczes­nego korzys­ta­nia przez co najm­niej 5 dzieci na każde 20 m² powierzch­ni placu zabaw. Dodatkowo wyposaże­nie oraz naw­ierzch­nia placu będą musi­ały speł­ni­ać wymo­gi Pol­s­kich Norm w tym zakresie.

 

Wyjątki od obowiązku:

Ist­nieje kil­ka sytu­acji, w których wymo­gi doty­czące obow­iązku budowy placu zabaw są złagodzone.

Przede wszys­tkim inwest­or nie będzie musi­ał zre­al­i­zować placu zabaw, jeżeli w odpowied­niej odległoś­ci od grani­cy dzi­ał­ki, na której zna­j­du­je się budynek ist­nieje już pub­licznie dostęp­ny plac zabaw dla dzieci. Odległość ta wynosi:

  1.  750 metrów, w przy­pad­ku budowy jed­nego budynku, w którym licz­ba mieszkań przekracza 20,
  2. 300 metrów, w przy­pad­ku budowy w zabu­dowie śród­miejskiej zespołu budynków, w którym licz­ba mieszkań przekracza 20,

lic­zone według dłu­goś­ci ogóln­o­dostęp­nej dro­gi dla pieszych.

Pon­ad­to budu­jąc w zabu­dowie śród­miejskiej inwest­or będzie mógł ograniczyć wyma­ganą powierzch­nię placu zabaw do 50% (jed­nak nie mniej niż 20 m²), a budu­jąc w takiej zabu­dowie jeden budynek będzie mógł też zastąpić plac wewnętrzną salą zabaw o powierzch­ni wyma­ganej dla placu, jed­nak nie mniejszej niż 50 m².

W przy­pad­ku dodatkowych pytań lub potrze­by pomo­cy przy pro­jek­towa­niu placu zabaw zgod­nie z nowy­mi zasada­mi, nasi spec­jal­iś­ci są do Państ­wa dys­pozy­cji. Chęt­nie udzielą dodatkowych odpowiedzi oraz zapro­ponu­ją rozwiąza­nia dos­tosowane do indy­wid­u­al­nych potrzeb i wymagań.