Ingel­heim, Niem­cy. Plac przed miejską bib­lioteką mul­ti­me­di­al­ną Renate Media Cen­ter oraz lokalną szkołą śred­nią im. Sebas­tiana Mün­stera  jest doskon­ałym przykła­dem niemieck­iej szkoły pro­jek­towa­nia przestrzen­nego. Bib­liote­ka jak i i utwor­zony wokół plac jest inic­jaty­wą  lokalnej orga­ni­za­cji  Ingel­heimer Alliance Against Racism and Vio­lence  (In-RAGE), która upamięt­nia depor­towanie najmłod­szego przed­staw­iciela nar­o­du żydowskiej — niespeł­na 7‑letniej dziew­czyn­ki Renate Wertheim we wrześniu 1942 r. do hitlerowskiego obozu kon­cen­tra­cyjnego w Treblince .

Kon­cepc­ja placu zakładała wyz­nacze­nie 3 obłych wysyp zieloni. Ich ksz­tałt wyz­nacza i ogranicza sys­tem ławek oporowych dostar­c­zonych przez Escofet, które pow­stały w wyniku połączenia 72 bloków betonowych. Dodatkowo Escofet dostar­czył duże don­ice typu Lena.