Na piękny jesi­en­ny spac­er wybral­iśmy się w ostat­nich dni­ach do Park Uśmiechu — skw­er przy ul. Wol­brom­skiej we Wrocławiu.
Park Uśmiechu mieś­ci się przy ul. Wol­brom­skiej we Wrocław­iu, a inwest­y­c­ja zre­al­i­zowana została w ramach Wrocławs­ki Budżet Obywatelski.
Przy okazji dzięku­je­my Inwest­orowi — Zarzą­dowi Zie­leni Miejskiej we Wrocław­iu oraz lid­erce, a zarazem głównej pro­jek­tantce i właś­ci­cielce biu­ra Ikrop­ka — architek­tu­ra kra­jo­brazu i den­drolo­gia Domini­ka Krop-Andrze­jczuk za ogromne zaan­gażowanie przy real­iza­cji tego zadania!
Pro­jekt otrzy­mał nagrodę w plebis­cy­cie Pol­s­ki Kra­jo­braz 2020 XXL – w kat­e­gorii przestrzeń publiczna.
Uwiecznil­iśmy dostar­c­zone przez nasz urządzenia zaba­wowe firmy Kom­pan Polska.
Dostar­c­zone produkty:
Oaza — fab­ry­ka piasku — NRO530: