Pozdrowienia z Parku Krowoderskiego w Krakowie.

Przy opisie parku korzys­tal­iśmy z następu­jącego opra­cow­a­nia autorstwa inż. arch. kra­jo­brazu Krzyszto­fa Gardjewa:

Park Krowoder­s­ki admin­is­tra­cyjnie zna­j­du­je się w Krakowie w Dziel­ni­cy IV Prąd­nik Biały . Położony jest na tere­nie dwóch osiedli. Zachod­nia część parku leży na Osied­lu Azo­ry, wschod­nia nato­mi­ast na Osied­lu Krowodrza.
Dziel­ni­ca IV Prąd­nik Biały to jed­na z więk­szych dziel­nic Mias­ta Krakowa (powierzch­nia 2288 ha). Pod wzglę­dem licz­by mieszkańców zaj­mu­je pier­wsze miejsce.
Na pod­staw­ie badań arche­o­log­icznych wiado­mo, że teren ten wyko­rzysty­wany był rol­nic­zo już we wczes­nym średniowieczu.
O kul­ty­wowa­niu tej funkcji świad­czą mapy his­to­ryczne z późniejszych okresów.
W XIX wieku Aus­tri­a­cy sprawu­ją­cy kon­trolę nad Krakowem zaczęli budować wokół mias­ta sys­tem forty­fikacji Na tere­nie dzisiejszego Osied­la Azo­ry pow­stały dwa forty. Pier­wszy z nich to Fort nr 8 “Bronow­ice”, sto­ją­cy do dziś. Dru­gi to Fort numer 9 “Krowodrza”. Roze­bra­no go w lat­ach 1956–1958. Ter­az na tym tere­nie zna­j­du­je się Park im. Stanisława Wyspi­ańskiego oraz otacza­jące go ogród­ki działkowe.
Teren Parku Krowoder­skiego służył przez całe ist­nie­nie For­tu nr 9 jako przed­pole dla niego. Ze względów bez­pieczeńst­wa nie mogło tam być nic poza pola­mi uprawny­mi. Obec­nie na tere­nie zna­j­du­je się boisko PKS Jad­wiga, rekrea­cyj­na gór­ka saneczkars­ka , a także szereg mniejszych boisk  i terenów rekrea­cyjnych. Pow­stał również ogródek jor­danows­ki, wybieg dla psów  oraz plac zabaw , na który dostar­czyliśmy urządzenia zaba­wowe firmy KOMPAN / Kom­pan Polska