Wyświetlanie wszystkich wyników: 26

Poideł­ka i zdro­je uliczne to  urządzenia służące do gaszenia prag­nienia w miejs­cach pub­licznych. Zna­j­du­ją się w coraz więk­szej iloś­ci pol­s­kich miast i w całej Europy. Mieszkań­cy chęt­nie z nich korzys­ta­ją zwłaszcza w dni upalne.  W ofer­cie Arch­goods – Mała Architek­tu­ra zna­j­du­ją się poideł­ka wyróż­ni­a­jące się atrak­cyjny­mi kon­cepc­ja­mi wzor­niczy­mi oraz  dopra­cow­aniem pod kątem technicznym.