Wyświetlanie wszystkich wyników: 24

Zdrój uliczny

Zdrój uliczny jako nowoczesne rozwiązanie dla miast

Poideł­ka i zdro­je uliczne to urządzenia służące do gaszenia prag­nienia w miejs­cach pub­licznych. Zna­j­du­ją się w coraz więk­szej iloś­ci pol­s­kich miast i w całej Europy. Mieszkań­cy chęt­nie z nich korzys­ta­ją zwłaszcza w upalne dni. W ofer­cie Arch­goods – Mała Architek­tu­ra zna­j­du­ją się poideł­ka wyróż­ni­a­jące się atrak­cyjny­mi kon­cepc­ja­mi wzor­niczy­mi oraz dopra­cow­aniem pod kątem tech­nicznym. Serdecznie zaprasza­my do zapoz­na­nia się z naszą sze­roką ofer­tą zdro­jów ulicznych w różnych wzo­rach. Stanow­ią one doskonale rozwiązanie dla miast, które swo­ją aranżacją i funkcjon­al­noś­cią dążą do nowoczes­noś­ci. Wyko­rzys­tanie tego typu rozwiąza­nia zde­cy­dowanie pozy­ty­wnie wpły­wa­ją na wiz­erunek przestrzeni pub­licznej. Wychodzą także naprze­ciw potrze­bom społeczeńst­wa. Wielu z nas w upalne dni odczuwa prag­nie­nie. Nieste­ty częs­to nie mamy przy sobie butel­ki wody lub innego napo­ju. Dostęp­ne w naszej ofer­cie zdro­je uliczne to funkcjon­al­ność i nowoczes­ny wygląd w jed­nym. Zaprasza­my Państ­wa do zapoz­na­nia się z naszą ofer­tą wysok­iej jakoś­ci pro­duk­tów. Gwaran­tu­je­my sze­ro­ki wybór asorty­men­tu, który z pewnoś­cią wpłynie na kom­fort użytkowa­nia naszych zdro­jów ulicznych.

POIDEŁKA I ZDROJE WODNE

VICTORIA

POIDEŁKA I ZDROJE WODNE

YPSILON

POIDEŁKA I ZDROJE WODNE

MEDIOLAN 115

POIDEŁKA I ZDROJE WODNE

REF

POIDEŁKA I ZDROJE WODNE

HYDRA S

POIDEŁKA I ZDROJE WODNE

HYDRA L

POIDEŁKA I ZDROJE WODNE

KID

POIDEŁKA I ZDROJE WODNE

LINEA DOGMAN

ESCOFET

TANA

ESCOFET

CARMEL

POIDEŁKA I ZDROJE WODNE

PLAY

ESCOFET

RURAL

POIDEŁKA I ZDROJE WODNE

MEDIOLAN 125

POIDEŁKA I ZDROJE WODNE

M 593

POIDEŁKA I ZDROJE WODNE

COLUNA

POIDEŁKA I ZDROJE WODNE

BASIC FOUNTAIN

POIDEŁKA I ZDROJE WODNE

DROP FOUNTAIN

POIDEŁKA I ZDROJE WODNE

URBUS

POIDEŁKA I ZDROJE WODNE

SUESTE 2

POIDEŁKA I ZDROJE WODNE

ALQUEVA

POIDEŁKA I ZDROJE WODNE

COMENDADOR I

POIDEŁKA I ZDROJE WODNE

BUSSACO

POIDEŁKA I ZDROJE WODNE

LINEA

POIDEŁKA I ZDROJE WODNE

MAIS