Author Archives: Adam Łachut

Wybór powierzchni jezdnej w skateparkach

Wybór powierzch­ni jezd­nej w skateparku  jest jed­nym z kluc­zowych ele­men­tów przy­czy­ni­a­ją­cych się do sukce­su każdej tego typu inwest­y­cji.   Wszys­tkie opc­je mają swo­je zale­ty i wady i żaden z wyborów praw­dopodob­nie nie będzie opty­mal­nym wyborem z punk­tu widzenia użytkown­ików jak i pod­mio­tu odpowiedzial­nego za utrzy­manie. Poniżej przed­staw­imy właś­ci­woś­ci poszczegól­nych rodza­jów powierzch­ni stosowanych w skateparkach  

Podbudowa pod posadzki bezpieczne EPDM

Pod­bu­dowa: Uwa­ga ogól­na: pod­bu­dowa powin­na zapewnić możli­wość spły­wu wody, zarówno deszc­zowej, jak i nat­u­ral­nej wody grun­towej do nat­u­ral­nego podłoża, albo do sys­te­mu drenażowego. Pod­bu­dowa powin­na być wyko­nana przy uży­ciu twardych, czystych, zmi­ażdżonych kruszyw odpornych na mróz. Stopień pod­szy­cia musi być taki, aby zapewnić sta­bil­ność, a jed­nocześnie pozostał porowaty. Mate­ri­ał należy układać warst­wa­mi nieprzekracza­ją­cy­mi 100 mm, a każdą warst­wę należy zagęś­cić przed ułoże­niem następ­nej. […]