Trendy w projektowaniu przestrzeni publicznej — cz. 3

Zrównoważony rozwój.

Współczesne pro­jek­towanie otwartych przestrzeni powin­no uwzględ­ni­ać ideę “wielkiego obrazu”, który tworzą 4 kon­cepc­je  — społecznoś­ci, dostęp­noś­ci, zrównoważonego roz­wo­ju i technologii.

Wspól­nym mianown­ikiem sta­je się sposób postrze­ga­nia jakoś­ci życia oraz świado­mość, że jakość środowiska w którym żyje­my — zarówno nat­u­ral­nego, jak i wynika­jącego z urban­iza­cji miast  — jest nieroz­er­wal­nie związana z jakoś­cią naszego życia.

Jak więc to myśle­nie wpły­wa na pro­jek­towanie otwartych przestrzeni i w jaki sposób powin­ny być one urządzone? 

ławka Caribou

Cari­bou to kolekc­ja ławek wyko­nanych z przetwor­zonego w pro­ce­sie recy­clin­gu tworzy­wa sztucznego —  fir­ma Dur­ba­n­is wyko­rzys­tu­je w pro­ce­sie pro­dukcji ele­men­tów małej architek­tu­ry także mate­ri­ały odzyskane w pro­ce­sie recy­clin­gu. Jest to przyszłość małej architektury.

Zrównoważony rozwój

Ros­ną­ca potrze­ba i wzrost świado­moś­ci w zakre­sie koniecznoś­ci obniże­niu emisji gazów cieplar­ni­anych ma również wpływ na pro­jek­towanie przestrzeni publicznych.

Planiś­ci miejs­cy i architek­ci kra­jo­brazu są inic­ja­tora­mi zmi­an w wielu obszarach, które przy­czy­ni­a­ją się przy­bliże­nia idei „zielonych miast”. Budowanie infra­struk­tu­ry miejskiej dla alter­naty­wnych środ­ków trans­portu (np. samo­chodów elek­trycznych), wszelkie inic­jaty­wy zmierza­jące do uczynienia naszych mias­ta bardziej eko­log­iczny­mi, ochrona i lep­sze gospo­darowanie środowiskiem nat­u­ral­nym poprzez redukcję uży­cia plas­tiku i poprawę gospo­dar­ki wod­no-ściekowej – to tylko przykłady zadań, które sto­ją dziś przed pro­jek­tan­ta­mi zaj­mu­ją­cy­mi się zagospo­darowaniem obszarów miejskich.

Co zysku­je na popularności?

  • infra­struk­tu­ra wspier­a­ją­ca spędzanie wol­nego cza­su na wol­nym powi­etrzu, która obe­j­mu­je wyposaże­nie nowych punk­tów na mapie miast w wygodne siedziska, punk­ty czer­pa­nia wody w postaci poidełek czy zacie­nienia w postaci per­goli oraz żagli przeciwsłonecznych.
  • ponowne wyko­rzys­tanie lub zawłaszcze­nie nowych przestrzeni pod pro­jek­ty „zielone” w celu tworzenia otwartych przestrzeni lub „sieci” zielonych, np. nieuży­wane lin­ie kole­jowe sta­ją się ścieżka­mi rowerowymi.
  • wyko­rzys­tanie trwałych i pochodzą­cych z recyk­lin­gu mate­ri­ałów w pro­jek­towa­niu i pro­dukcji małej architektury.
  • udo­god­nienia dla row­erzys­tów, w tym sto­ja­ki na row­ery i wiaty.
  • prak­ty­ki pro­jek­towa­nia i ksz­tał­towa­nia kra­jo­brazu oszczędza­jące wodę, np. wyko­rzys­tanie wody z recyklingu
  • zarządzanie odpada­mi i recyk­ling, np. kosze do spec­jal­nych zas­tosowań, kompostowanie.